Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:451 (1999-2000)
Innlevert: 11.09.2000
Sendt: 11.09.2000
Besvart: 18.09.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for snarest å få startet arbeidet med å bøte på miljøproblemene i Steinsfjorden ved Hønefoss?

Begrunnelse

Det vises til artikkel i Dagbladet mandag 28. august 2000 med tittelen: "Badeparadis blir giftpøl". I artikkelen fremgår det at giftalger er i ferd med å drepe livet i kreps- og badeparadiset Steinsfjorden ved Hønefoss. Ifølge artikkelen vet man hva som skal gjøres for å redde innsjøen, men planene strander på statlig handlingslammelse. Det fremgår også at drikkevannet som fjorden tidligere ga for lengst er historie, og at man i sommer også ble frarådet bading i området. Giftalgene er altså i ferd med å vinne kampen.
Det sentrale for å få bedret problemene er en bedre vannutskifting. Dette kan man blant annet få til ved å erstatte veifyllingen som sperrer av fjorden med en bro.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Vannkvaliteten i Steinsfjorden har vært dårlig de siste årene. Høyt fosforinnhold har bidratt til stor algeproduksjon, og spredning av vasspest har ført til at situasjonen i Steinsfjorden har blitt stadig mer bekymringsfull. Hole og Ringerike kommuner utarbeidet i 1998 på bakgrunn av disse problemene en handlingsplan for å bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden. Begge kommunene vedtok den gang enstemmig å godkjenne handlingsplanen. Handlingsplanen foreslår tre hovedtiltak som bør gjennomføres for å bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden.

Hovedtiltaket går ut på å erstatte veifyllingene mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden med bruer, slik at det blir bedre gjennomstrømning av vannmassene mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden. Vegdirektoratet har tatt initiativ til et forprosjekt med sikte på å kartlegge ulike forhold i forbindelse med vegfyllingene mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden på Ev 16. Vegdirektoratet ga Statens vegvesen Buskerud ansvaret for å gjennomføre forprosjektet, og sluttrapport fra forprosjektet forelå våren 1999. Forprosjektet har vært gjennomført med deltakelse fra lokale myndigheter.

Sluttrapporten fra forprosjektet konkluderer med at vannkvaliteten i Steinsfjorden vil forbedres ved å erstatte vegfyllingene med bruer. Før arbeidet kan starte, må det foreligge godkjent reguleringsplan og utføres ytterligere grunnundersøkelse. Det er knyttet stor usikkerhet til kostnadsoverslaget. Sluttrapporten tilrår at kostnadene fordeles mellom staten og Hole og Ringerike kommuner.

Denne saken er senest omtalt i Samferdselsdepartementets St.prp. nr. 1 (1999-2000). Jeg har fått opplyst fra Samferdselsdepartementet, som er ansvarlig departement i denne saken, at Samferdselsdepartementet ikke kan ta standpunkt til tiltak på Ev 16 ved Steinsfjorden eller til finansiering av prosjektet før det foreligger godkjent reguleringsplan og ytterligere grunnundersøkelser. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til prosjektet i Nasjonal transport plan (NTP) 2002-2011.

Handlingsplanen konkluderer også med at det er viktig at det settes i verk tiltak for å redusere avløp fra bosetting og tilsig fra landbruket i fjorden. Det er i første rekke et lokalt ansvar å løse disse problemene.