Skriftlig spørsmål fra Kari Økland (KrF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:447 (1999-2000)
Innlevert: 08.09.2000
Sendt: 08.09.2000
Besvart: 21.09.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Kari Økland (KrF)

Spørsmål

Kari Økland (KrF): I spørretimen 3. mai sa statsråden seg enig i at den store selbestanden er et betydelig problem for norsk fiskerinæring og at de nye opplysningene om utviklingen i selbestanden i Østisen skulle være tema for det ekstraordinære møtet i den norsk/russiske fiskerikommisjonen i juni.
Hva resulterte møtet i og hva er Regjeringens strategi for selbeskatningen videre?

Begrunnelse

Ulike selbestander opptrer deler av eller hele året i norske farvann og kan skape ulike lokale problem i forhold til oppdrett, fiske og sykdom (kveis). I 1998 viste forskningsresultater at bestanden av grønlandssel i Østisen er omtrent tre ganger så stor som man antok tidligere. Til tross for et estimat på 2.2 millioner dyr, har forskere bare tilrådd en kvote på 31 600 voksne dyr i 2000 - det samme som i 1999. Økende selbestand fører til økologisk ubalanse og til tap av store verdier. Forskning viser at selen konsumerer mer i Barentshavet enn hva som kommersielt blir fisket i de samme områdene av norske fiskere. Voksende selbestander påvirker fiskebestandene og dermed også fiskekvotene. En bærekraftig forvaltning av sel er derfor av stor betydning for norsk fiskerinæring.

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: På møte i Den blandete norsk russiske fiskerikommisjon i juni, utvekslet partene informasjon om årets selfangst. Man drøftet generelle spørsmål om forvaltning av sel, herunder problemene med å få utnyttet de fastsatte selkvotene fullt ut.

Forvaltning av sjøpattedyr må ses i sammenheng med den øvrige ressursforvaltning der en balansert utnyttelse av de ulike arter i økosystemet er et bærende prinsipp.

I denne sammenheng er det viktig å etablere en langsiktig strategi for forvaltning av selbestandene, og samtidig samarbeide med Russland om utvikling av selfangsten.

Det har vært kontakt både på myndighetsnivå og mellom næringsaktører i Norge og Russland for å se på ulike virkemidler som kan utvikle russisk selfangst.

Den norske selfangstnæringen har over lengre tid slitt med dårlig lønnsomhet, bl.a. som følge av boikottaksjoner. Sel er en ressurs som kun i begrenset grad beskattes og utnyttes.Selfangsten opprettholdes i dag ved tilskudd fra staten. Fiskeridepartementet har derfor lagt ut et anbud om utredning av tiltak for økt lønnsomhet i norsk selfangst. Formålet med utredningen er å foreta en analyse av eksisterende og eventuelt nye produkter fra sel, med sikte på å øke verdiskapningen i næringen. Det skal foreslås konkrete tiltak både overfor myndigheter og næringsliv. Arbeidet skal ferdigstilles i februar 2001.