Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:449 (1999-2000)
Innlevert: 11.09.2000
Sendt: 11.09.2000
Besvart: 15.09.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Er samferdselsministeren klar over at NSBs tilbud nå er så dårlig at kundene skremmes fra toget og over til bil og buss, og kan han få tilbake servicen slik at Arbeiderpartiets politiske målsetting om å få flest mulig til å kjøre tog kan oppnås?

Begrunnelse

Under 80 og 90-tallet økte antall passasjerer på Vestfoldbanen med 1 ny passasjer pr. dag. ICE-ekspressen brukte 2 timer og 50 minutter kortere tid mellom Sandefjord og Oslo pr. uke enn dagens togtilbud, og det var mulig for dagpendlere å spise frokost og mat om ettermiddagen fra trillevognservering. I dag benyttes gammelt materiell, vi må sitte baklengs, og nå skal billettene kjøpes på Narvesen. Konduktøren rekker ikke å ta billetter av alle, dette blir det dårlig økonomi av.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Det vises i begrunnelsen for spørsmålet til togtilbudet på Vestfoldbanen. Intercitytrafikken på Vestfoldbanen inngår i avtalen mellom staten ved Samferdselsdepartementet og NSB BA om statlig kjøp av persontransporttjenester.

Som et ledd i NSBs arbeid med å bli mer kundeorientert legger bedriften årlig fram et eget kunderegnskap. Resultatet fra disse undersøkelsene, som følger som spesifisert vedlegg i selskapets årsrapport, viser at faktorene som de reisende anser som viktigst er høy regularitet og punktlighet, herunder at toget går til faste tider på døgnet. Ved fastleggingen av ruteplaner må det hele tiden foretas en avveining mellom antall stopp og raskest mulig framføringstid. Dette har også vært tema for diskusjon mellom NSB og de reisende på Vestfoldbanen.

Ved ruteomleggingen i januar 1999 ble det innført faste minuttall gjennom driftsdøgnet på Vestfoldbanen (unntatt inn til Oslo om morgenen). Strekningen Sandefjord - Oslo - Sandefjord fikk timefrekvens og en reisetid som i gjennomsnitt ble redusert med 3-4 minutter. Over halvparten av avgangene på Vestfoldbanen fikk samtidig gjennomkjøring til og fra Oslo Lufthavn og videre til Lillehammer.

For å kunne gjennomføre denne forbedringen i togtilbudet var det nødvendig å foreta endringer i bruk av togmateriellet. De tidligere ICE (InterCity Ekspress) avgangene ble fjernet for at det beste togmateriellet kunne tilbys flest mulig kunder. Togpassasjerene som tidligere kunne benytte disse togene, fikk dermed noe lengre reisetid på strekningen. ICE-togene ble erstattet av tog med flere sitteplasser, og så godt som samtlige tog på strekningen Tønsberg-Oslo fikk redusert kjøretid fra 1 time og 40 minutter til 1 time og 30 minutter. Det kan tilføyes at togstopp på Skoppum og Holmestrand gjør at passasjerene her har fått avganger med kortere reisetid til og fra Oslo enn tidligere. I sum har de fleste reisende på Vestfoldbanen fått kortere reisetid, noe som også gjelder flertallet av pendlerne.

Ved ruteendringen 22.8.1999 ble reisetiden fra Telemark, Vestfold og Buskerud til Oslo Lufthavn Gardermoen redusert med 20 minutter.

Samlet sett har dette forbedret togtilbudet for pendlerne i Vestfold.

Ved behandlingen av St.meld. nr. 19/Innst. S. nr. 138 (1998-1999) Om NSB BAs virksomhet, ble det fastsatt avkastningskrav overfor NSB som innebærer krav til driftsmessige forbedringer både innen NSBs person- og godstrafikk, herunder kostnadseffektivisering av vedlikeholds-, service- og salgs-/distribusjonsapparatet. Det er mitt ansvar som generalforsamling i selskapet å påse at fastsatt avkastningskrav blir fulgt opp.

Innenfor rammen av kjøpsavtalen er det NSBs oppgave å fastlegge strategien for et best mulig service- og salgs-/ distribusjonsapparatet og en effektiv drift. Når det gjelder fastmontering av setene på togsettene er dette et tiltak med tanke på kostnadseffektivisering innen vedlikeholdsvirksomheten. Dette er en ordning som har blitt standard i nyere togsett over hele Europa.

Jeg kjent med at NSB har foretatt endringer i serveringsopplegget på enkelte tog. Endringen er gjort etter innhenting av synspunkter fra de reisende på hva som er viktigst for dem når det gjelder servering på togene. Formålet er at de reisende på en enklest mulig måte og til fornuftige priser, skal kunne handle når de selv ønsker det. Ordningen med trillevogner er svært ressurskrevende, og mange reisende har opplevd tilbudet som dårlig og dyrt. For å gi kundene mulighet til å handle når det passer dem, innføres kaffe-/ teautomater i alle vogner, samt én vareautomat pr tog. På Vestfoldbanen kommer det første toget med slike automater medio oktober, dernest ett tog pr måned frem til januar 2002.

Jeg er kjent med at NSB Mellomdistanse har satt i gang et pilotprosjekt for salg av togbilletter hos Narvesen på Fredrikstad stasjon. Mens pilotprosjektet pågår vil NSBs billettsalg på stasjonen likevel være åpent på dagtid. Erfaringene fra pilotprosjektet i Fredrikstad skal evalueres og vil være avgjørende for om NSB vil benytte Narvesen som salgskanal på flere stasjoner. Intensjonen med billettsalg via Narvesen er å øke tilgjengeligheten for kjøp av togbilletter både gjennom en økning i antall salgssteder og gjennom utvidede åpningstider. I første omgang vurderes billettsalg gjennom Narvesen på dagens togstasjoner. Er prosjektet vellykket kan det være aktuelt å utvide ordningen til også å gjelde Narvesens andre butikker. Formålet med pilotprosjektet er å styrke togets posisjon overfor konkurrerende transportører.

Det kan for øvrig opplyses at ledelsen i NSB BA nå gjennomgår konsernets strategiplan som grunnlag for en ny stortingsmelding om NSB-konsernets virksomhet som jeg tar sikte på å legge fram i begynnelsen av 2001.