Skriftlig spørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:453 (1999-2000)
Innlevert: 11.09.2000
Sendt: 12.09.2000
Besvart: 19.09.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): Det påpgår arbeid i EU for å definere BAT-kravene i henhold til IPPC-direktivet. Dette arbeidet vil ventelig ta nærmere to år. Likevel har SFT kommet med en vurdering av hvilket utslippsnivå som pr i dag må oppfylles for å tilfredsstille kravet om BAT.
Hvordan vil statsråden forholde seg til SFTs definisjon av utslippsnivåene sett i lys av at EU om innen to år vil ha definert BAT-kravene, vil det da være aktuelt å stramme inn kravene til utslipp av NOx fra de norske gasskraftverkene?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: NOx -rensekravene i tillatelsene for de to gasskraftverkene på Kollsnes og Kårstø er fastsatt ut fra hva som må anses som nødvendig ut fra miljøsituasjonen lokalt og regionalt, Norges internasjonale forpliktelser, og under hensyn til at utslippskravet er mulig å oppfylle teknisk og økonomisk. I forbindelse med omgjøringssaken har det ikke vært aktuelt å lempe på utslippsgrensen ut fra hensynet til naturens tålegrense, men bare på hvordan utslippstillatelsen kan oppfylles. Når IPPC-direktivet stiller krav om at BAT iht direktivet skal oppfylles på det enkelte anlegg legger dette en begrensning på hva som eventuelt kan oppfylles ved hjelp av tredjemann. Iht uttalelse fra SFT av 15. juni 2000 er de fastsatte kravene betydelig strengere enn hva som må anses som BAT-krav i dag etter IPPC-direktivet. Ut fra dette synes det som en lite aktuell problemstilling at arbeidet med å fastlegge BAT for denne bransjen under Europakommisjonen vil føre til innstramminger i de utslippskrav som er satt til NOx.

Generelt gis tillatelser på grunnlag av de regler og faktiske forutsetninger som gjelder på vedtakstidspunktet. IPPC-direktivet setter krav om at det enkelte anlegg skal anvende BAT slik det er definert i direktivet. Nasjonale miljømyndigheter vil i den enkelte sak fastsette utslippskrav ut fra IPPC-direktivets bestemmelser om BAT, samt en rekke andre momenter som lokale miljøforhold, nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser, slik IPPC-direktivet og forurensningsloven foreskriver.

Europakommisjonen har satt i gang et større program for utarbeidelse av såkalte BREF-dokumenter som skal gi landene en veiledning om hva som er å anse som BAT for de forskjellige bransjer. Disse dokumentene skal bidra til en mest mulig ensartet forståelse og praktisering av kravene i direktivet. Oppfølgningen av BREF-dokumenter i nasjonal rett vil bli gjort i nært samarbeid med Europakommisjonen og EØS-landenes miljømyndigheter. Forurensningsloven gir på visse nærmere vilkår adgang til å gjøre om tillatelser, herunder § 18 første ledd nr. 3 "når ny teknologi gjør det mulig å minske forurensningene i vesentlig grad".