Skriftlig spørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:454 (1999-2000)
Innlevert: 11.09.2000
Sendt: 12.09.2000
Besvart: 19.09.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): Har Miljøverndepartementet gjennomført nye utredninger av hvilke konsekvenser bygging av gasskraftverk i Norge vil ha for de totale utslippene av klimagasser og hvordan dette vil virke inn på Norges mulighet til å oppfylle Kyoto-avtalens utslippsbestemmelser dersom det bygges gasskraftverk i Norge?

Begrunnelse

Lovavedelingen i Justisdepartementet skriver i en betenkning til Miljøverndepartementet av 6. mars følgende om klimagasser: "Dersom etablering av gasskraftverk medfører betydelige utslipp av klimagasser uten å føre til en tilnærmet tilsvarende reduksjon av utslipp eller miljøskader andre steder, kan det etter Lovavdelingens syn på denne bakgrunn reises ganske tungtveiende rettslige innvendinger mot å gi utslippstillatelse etter forurensningsloven."
Om det er mulig å tillate økt utslipp av klimagasser innenfor rammene av forurensningsloven er ikke vurdert i St.meld. nr. 33 (1999-2000). Av brev fra Miljøverndepartementet av 6. juni framgår det at dette skal vurderes på bakgrunn av en konkret vurdering av de opplysninger som foreligger på det tidspunkt omgjøring er aktuelt.
Stortinget har imidlertid allerede vedtatt at utslippstillatelsene for gasskraftverkene skal endres. Det som derfor er avgjørende for om dette kan gjennomføres innenfor rammene av forurensningsloven er hvorvidt bygging av gasskraftverk i Norge vil medføre lavere totalutslipp. Dette er ikke vurdert i St.meld. nr. 33 (1999-2000). Derfor er det heller ikke mulig å fastslå at en endring kan foretas innenfor dagens forurensningslov uten en nærmere miljømessig vurdering av det totale virkningene av gasskraftverkene.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Innledningsvis vil jeg gjenta at jeg ikke har sett behov for å endre forurensningsloven, men vil vurdere omgjøring av tillatelsene i forhold til de gjeldende omgjøringsregler i forurensningsloven.

Spørsmålet om virkningene på CO2-utslippene av en eventuell utbygging av gasskraftverk har vært vurdert tidligere av energimyndighetene i forbindelse med behandlingen av søknaden til Naturkraft AS om energikonsesjon. I forbindelse med omgjøringssaken har Olje- og energidepartementet avgitt en tilleggsvurdering i forhold til sin gjennomgang av problemstillingen i 1996-97. Vurderingene er basert på en presentasjon av modellberegninger fra flere ulike institutter som er utført for OED som ledd i ulike utredningsprosjekter. OEDs notat har utgjort en del av den dokumentasjon som har fulgt saken på høring. Høringen er nå avsluttet, og jeg tar sikte på å fatte vedtak i saken i løpet av oktober.