Skriftlig spørsmål fra Rigmor Kofoed-Larsen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:455 (1999-2000)
Innlevert: 12.09.2000
Sendt: 12.09.2000
Besvart: 19.09.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF)

Spørsmål

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF): Hva er planlagt reisetidsforkortelse på strekningen Drammen - Oslo S med henholdsvis 1, 2 eller 3 stopp undervegs etter ferdigstilling av det nye dobbeltsporet mellom Skøyen og Asker; hvilken hastighet vil henholdsvis Flytog, Høyhastighetstog og Krengetog kunne holde på ulike strekninger, og hvilke flaskehalser forhindrer et høyhastighetstog som ikke skal stoppe å holde full hastighet (250-300 km/t) fra utløpet av Liertunnelen til Oslo S?

Begrunnelse

Det er svært viktig at de planlagte investeringene i nytt dobbeltspor fra Skøyen til Asker gir oss en framtidsrettet infrastruktur. DE-Consult har nylig avlevert en rapport med en vurdering av planmaterialet for Haukelibanen. Der vises det til at Jernbaneverket forutsetter en reisetid på 31 minutter på strekningen Drammen - Oslo etter åpningen av den nye strekningen Skøyen - Asker, en gjennomsnittshastighet på 80 km/t. Videre står det: "Hva som er årsaken til denne uvanlig lave gjennomsnittshastigheten på en nybygd strekning, ligger utenfor rammen av denne sakkyndige uttalelsen."
Strekningen fra Drammen til Oslo S er kortere enn strekningen Oslo S - Gardermoen. Det skulle tilsi at reisetiden kunne bli kortere, eller i det minste ikke lenger, enn 19 minutter.
Det må kunne forutsettes at lokaltrafikken vil gå på det eksisterende sporet. Et viktig mål for det nye dobbeltsporet må være å få en betydelig del av de som i dag bruker bil fra/gjennom Asker og Bærum til å velge tog. Da er reisetid avgjørende. Ikke minst vil reisetid bety mye for hvorvidt dagpendlere fra Buskerud og Vestfold velger tog eller bil.
En svært stor del av dagens jernbanenett i Norge er bygd for opp mot 100 år siden. Det er viktig at et nytt spor bygges slik at det har kvalitet og kapasitet til å betjene framtidens jernbane. Det betyr at en også bør ta høyde for at det kan bli aktuelt å kjøre høyhastighetstog på strekningen. Slike tog kan gi svært gunstig reisetid, men reisetiden øker raskt for hver gang toget må bremse ned p.g.a. ulike flaskehalser. Slik flaskehalser kan være både stasjoner og krappe svinger. Dersom traseen like før og etter stasjonene bygges med tanke på de togene som uansett skal stoppe ved stasjonen, kan svingradius reduseres betydelig. Men det vil være svært uheldig om man senere finner det hensiktsmessig med et ruteopplegg der flere av togene ikke skal stoppe ved stasjonen. Det er derfor viktig at hele det nye dobbeltsporet, inkludert parsellene gjennom og ved stasjonene, legger til rette for høy hastighet.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Jernbaneverket har beregnet foreløpige reisetider på strekningen Oslo S Drammen etter at nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Asker er ferdigstilt.

Reisetiden Oslo S - Drammen med h.h.v. 3,2, og 1 togstopp med et IC-tog, kan illustreres på følgende måte:

Stoppmønster Reisetid

Nasjonaltheatret, Lysaker, Asker 30 min.

Nasjonaltheatret og Asker 27 min.

Nasjonaltheatret 25 min.

Dagens reisetid på den samme strekningen med 3 stopp underveis er 35 min.

Reisetiden vil variere for de ulike togtypene.

På strekningen Drammen - Asker gjennom Liertunnelen er reisetiden i dag ca. 10 min. Det er mulig å forbedre denne strekningen noe med tanke på å øke hastigheten, men dette vil ikke bety noen vesentlig endring i reisetid.

Hovedbegrunnelsen for å bygge det nye dobbeltsporet på strekningen Asker - Skøyen er behovet for økt sporkapasitet for å kunne kjøre flere tog og oppnå en sikrere og mer stabil trafikkavvikling. Vestkorridoren med knutepunktstasjonene Asker, Sandvika, Lysaker og Skøyen er blant de største markedene for kollektivtrafikk på Østlandet. Forutsetningen har derfor vært at det nye dobbeltsporet skal gå via disse stasjonene. Dette legger begrensninger på traséføringen som gjør at hastigheten ikke kan bli så høy som på typiske høyhastighetsbaner. Stasjonene er i seg selv flaskehalser da friheten til å anlegge spor og plattformer er begrenset av de faktiske fysiske forholdene. Mellom stasjonene optimaliseres traseene med tanke på redusert reisetid. Hastigheten vil variere for de ulike togtyper, men på grunn av relativt korte strekninger mellom disse stasjonene, vil topphastigheten være ca. 200 km/t. Traseen er derfor dimensjonert for hastigheter mellom 160-200 km/t.

For å oppnå maksimal kapasitet i Oslotunnelen på strekningen Skøyen - Oslo S forutsettes at alle tog kjører med lik hastighet. På nevnte strekning bruker alle tog derfor ca. 7 minutter.

Gardermobanen er foreløpig den eneste høyhastighetsbanen i Norge med en planlagt topphastighet på 210 km/t. Dimensjonering for hastigheter utover dette har ikke vært aktuelt i Vestkorridoren.