Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:457 (1999-2000)
Innlevert: 12.09.2000
Sendt: 13.09.2000
Besvart: 20.09.2000 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Undertegnede har fått forståelsen av at ordningen for godkjenning av helsepersonell samt fordeling av turnusleger begge er under revisjon og er planlagt lagt til et nytt kontor under Statens helsetilsyn som skal lokaliseres "sentralt i Oslo". Norske distrikter mangler helsepersonell, men har nettopp derfor bygd opp tildels betydelig kompetanse på rekrutterings- og stabiliseringstiltak.
Ser helseministeren nytten av å legge disse funksjonene til virksomheter i distrikts-Norge?

Begrunnelse

I mange fylker har det i perioder vært knapphet på turnusleger, samtidig som Oslo-området har fått forespørsel om mottak av flere turnusleger enn det har vært kapasietet til. Som kjent har tildelingen av turnusleger skjedd via fylkeslegen i Oslo etter delegasjon fra Statens helsetilsyn. I regi av Fylkeslegen i Finnmark foregår det nå et organisert prosjekt for de fire nordligste fylkene overfor turnuslegene som ledd i å rekruttere disse til stillinger i de kommunene der de avvikler tjenesten. Prosjektet har allerede begynt å bære frukter. La fylkeslegen i Finnmark (Vadsø) få ansvaret for tildelingen av turnusleger, inkludert tilrettelegging av kursvirksomheten overfor disse, og dermed utnytte den kompetansen som er bygd opp der. Tilsvarende burde en by som Tromsø være velegnet for å ta hånd om godkjenningsordningene for helsepersonell, og der distriktsperspektivet ventelig vil kunne ivaretas bedre enn ved konsekvent å legge denne typen tjenester til Oslo. Med alle respekt; tenk nytt,vis mot, herr statsråd!

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Tilgangen på tilstrekkelig godkjent helsepersonell vil være en kritisk faktor for opprettholdelse av kompetanse og kapasitet i helsetjenesten i årene framover. Det er viktig at det etableres en velfungerende godkjenningsenhet som kan legge til rette for at det ikke oppstår flaskehalser i tilgangen på personell.

Under behandling av revidert nasjonalbudsjett (St.prp. nr. 61 (1999-2000) har Stortinget sluttet seg til at det opprettes en godkjenningsenhet. I proposisjonen er det gitt en begrunnelse for etablering av denne enheten. I innstillingen (Innst. S. nr. 220 (1999-2000) fra finanskomiteen blir det påpekt at formålet med etablering av Statens autorisasjonskontor er å oppnå en mer rasjonell behandling av saker knyttet til godkjenning av helsepersonell og turnustjeneste.

Helsepersonellkontoret skal forestå godkjenning av alt helsepersonell i Norge i hht. helsepersonelloven. I tillegg vil de ha enkelte oppgaver knyttet til fordeling av turnusleger. Til nå har disse oppgavene vært ivaretatt av en avdeling hos fylkeslegen i Oslo. I tillegg har de øvrige fylkeslegene hatt enkelte oppgaver på dette området.

Det har ikke vært vurdert som aktuelt å lokalisere kontoret utenfor Oslo. Kjernen i den nye enheten vil være personellet ved godkjenningsavdelingen hos fylkeslegen i Oslo med den kompetanse disse besitter. Disse utgjør en viktig basis for at kontoret skal kunne ivareta sine oppgaver fra 01.01.01. når det etableres som egen enhet. I etableringsfasen vil bl.a. Helsetilsynet og fylkeslegen i Oslo yte administrativ og faglig bistand ved oppbygging av den nye enheten.

Jeg har derfor ansett det slik at i oppbyggingsfasen av Helsepersonellkontoret vil den beste løsningen være lokalisering til Oslo. Hvorvidt det senere skal vurderes å lokalisere kontoret utenfor Oslo, må ses i en større sammenheng hvor en rekke faktorer som jeg har belyst ovenfor må vurderes.

Fylkeslegen i Finnmark har med bistand fra departementet utviklet betydelig kompetanse angående rekrutterings- og stabiliseringstiltak av helsepersonell, spesielt leger. Veilederprogrammet av turnusleger er viktig når det gjelder muligheter til å rekruttere nyutdannede leger til allmennlegetjenesten. Denne virksomheten foregår uavhengig av etablering av godkjenningskontoret og dennes oppgaver knyttet til oppretting av turnusplasser i kommunene. Samtlige fylkesleger er involvert i dette arbeidet på lik linje med Fylkeslegen i Finnmark.

Sosial- og helsedepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på turnustjenesten og vurdert nødvendige endringer som må gjøres i organisering, administrering og finansiering av denne. En rapport fra arbeidsgruppen vil foreligge i den nærmeste framtid, og vil deretter bli sendt på høring. Ifølge forslagene vil det framtidige godkjenningskontoret få mindre oppgaver knyttet til fordeling av turnusleger.