Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:461 (1999-2000)
Innlevert: 13.09.2000
Sendt: 14.09.2000
Besvart: 22.09.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Jeg viser til Stortingets behandling av lov om registrering av fritids- og småbåter, senest behandlet i Innst. O. nr. 37 (1999-2000). I denne sammenheng ønsker jeg å stille følgende spørsmål:
Hvor mye har etableringen av registeret kostet til nå, hva er inntektene og kostnadene ved fritids- og småbåtregisteret beregnet til for år 2000, og hvilket antall båter budsjetterer departementet med før full dekning av årlige driftsutgifter inntrer?

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Jeg viser til Deres brev av 13. september 2000. Nedenfor gir jeg en kort oversikt over kostnadene til etablering og drift av småbåtregisteret. For ytterligere opplysninger om småbåtregisteret viser jeg til omtale i høstens budsjett, jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001) for Finansdepartementet, som vil foreligge 4. oktober 2000.

Småbåtregisteret ble satt i regulær drift 1. januar 1998. Forut for driftsfasen var det en investeringsperiode i 1995-1997. Kostnadene i investeringsperioden er anslått til 27,1 mill. kroner, fordelt på 9,5 mill. kroner i 1995, 9,8 mill. kroner i 1996 og 7,8 mill. kroner i 1997. Kostnader i investeringsperioden inkluderer forprosjekt, utviklingskostnader samt lønn og opplæring. Kostnader til drift av registeret er anslått til 16,45 mill. kroner for 1998 og 15,1 mill. kroner for 1999. Driftskostnadene inkluderer både drift av den sentrale småbåtregisterenheten i Fredrikstad og drift i distriktene. For år 2000 er driftskostnadene beregnet til ca. 13,5 mill. kroner.

Samlede kostnader til etablering og drift av småbåtregisteret (fra og med 1995 til og med år 2000) kan dermed anslås til ca. 72 mill. kroner. Det er ingen inntekter fra registeret i år 2000, da det foreløpig ikke er gebyr for registrering og omregistrering av småbåter.

Driftskostnadene for registeret er beregnet til 13,5 mill. kroner for 2001. Det er anslått at det for 2001 vil registreres eller omregistreres ca. 45 000 småbåter.