Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:466 (1999-2000)
Innlevert: 18.09.2000
Sendt: 18.09.2000
Besvart: 25.09.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Under behandlinga av Utjamningsmeldinga vedtok Stortinget å innføre dekning av transportutgifter til arbeidsreiser for funksjonshemmede som ikke kan benytte kollektivtransport, slikt tilbud ikke er tilgjengelig eller funksjonshemmingen i seg selv gjør egentransport umulig. Det er viktig at ordningen kommer raskt på plass.
Når risikerer vi at funksjonshemmede som har eller kan få arbeid må uføretrygdes fordi skyssutgiftene blir for store, og når kommer ordningen på plass?

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Det er i Folketrygden nedfelt bestemmelser knyttet til reisetilskudd istedenfor sykepenger eller rehabiliteringspenger for personer som midlertidig ikke kan reise på vanlig måte. Folketrygden kan også gi stønad til bil for personer som ikke kan bruke offentlig transport til og fra arbeid. Det er ikke et vilkår for å få stønad at vedkommende kan kjøre bil selv. For øvrig gis støtte for transport til funksjonshemmede via to ulike ordninger:

- Folketrygdens grunnstønadsordning skal dekke ekstrautgifter til transport på grunn av sykdom, skade eller lyte. Herunder dekkes også transportutgifter til arbeidsreiser. Den høyeste grunnstønadssatsen utgjør i dag kroner 2 565 per måned.

- Fylkeskommunen/Oslo kommune har ansvaret for transporttjeneste for funksjonshemmede som ikke kan reise med offentlig kommunikasjon på grunn av fysiske eller psykiske funksjonshemninger. Tilbudet varier fra fylkeskommune til fylkeskommune. I Oslo kommune inngår transport til og fra arbeid i det tilbud som gis fra transporttjenesten for funksjonshemmede.

Regjeringen er klar over at det er svakheter i dagens system og er opptatt av finne løsninger for å komme frem til bedre og mer likeverdig transporttjeneste for funksjonshemmede. Dette er et komplisert felt som involverer flere departementer. Vi er opptatt av at de ordningene som innføres ikke skal medføre svekket sektoransvar og at samferdselssektoren mister incentiver til å øke tilgjengeligheten for funksjonshemmede.

Som følge av bl.a. Stortingets vedtak er det gitt høy prioritet å se nærmere på utforming av et bedre transporttilbudet for funksjonshemmede, herunder transporttjenesten for funksjonshemmede. Arbeidet skjer tverrdepartementalt under statssekretærutvalg for den samlede politikken for funksjonshemmede. Tilbudets omfang, organisering og finansiering vil her stå sentralt.