Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:468 (1999-2000)
Innlevert: 18.09.2000
Sendt: 18.09.2000
Besvart: 25.09.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Flyselskapene i Norge tillater ikke barn å være medlem av sine bonusprogram med henvisning til at dette ikke er tillatt etter norsk lov. Lovhenvisningen er markedsføringsloven og forbudet mot reklame rettet mot barn ifølge VG.
Kan statsråden gir departementets vurdering av om markedsføringsloven og forbudet mot reklame rettet mot barn kan ha som utslag at flybonusprogram ikke kan ha barn som medlemmer?

Begrunnelse

Flyselskapenes begrunnelse for at barn ikke kan bli medlem av bonusprogram synes påfallende, og må da ramme en rekke andre tilbud som barn i dag både mottar å blir medlem av. Ifølge SAS talsperson er det bl.a. det faktum at medlemmer får tilsendt reklamemateriell for flyselskapet, medlemsblad og tilbud som i praksis vil bli rammet av markedsføringsloven. Dette må i så fall også gjelde til en rekke andre klubbtilbud barn får, f.eks. bokklubber for barn. Da en del barn bl.a. p.g.a. samlivsbrudd reiser ofte ville medlemskap i bonusprogrammene gi en økonomisk lettelse for familie med store reiseutgifter. Det er selvfølgelig opp til flyselskapene å utarbeide sin policy overfor kunder, men i dette tilfellet bruker flyselskapene norske lovregler som henvisning for at tilbudet ikke kan gis og ikke egne policyvalg. Skulle lovtolkningen fra flyselskapene være riktig, ville det etter min mening ikke være unaturlig at regelverket endres. Det synes som en for sterk offentlig formyndermentalitet å ha lovregler som forbyr at barn kan tjene opp bonuspoeng.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Først vil jeg påpeke at det ikke er noe generelt forbud mot reklame rettet mot barn i markedsføringsloven. Det eneste forbudet vi har mot slik reklame finnes i kringkastingsloven § 3-1 og dette gjelder fjernsynsreklame særlig rettet mot barn.

Markedsføringsloven inneholder ingen særregler når det gjelder reklame til barn og unge, men ved håndhevelsen av loven underlegges reklame overfor denne gruppen en strengere vurdering enn reklame rettet til øvrige forbrukergrupper. Grunnen til dette prinsippet er at det skal være lett å skille reklame ut fra annet stoff, og at en ikke skal utnytte barn og unges påvirkelighet, tillit og manglende erfaring.

Jeg vil understreke at markedsføringsloven håndheves av Forbrukerombudet med Markedsrådet som klageorgan. Forbrukerombudet er faglig fristilt fra departementet, og departementet legger deres fortolkning av loven til grunn.

I denne saken har Forbrukerombudet opplyst at flyselskapenes bonusprogram ikke har vært vurdert i forhold til markedsføringsloven fordi de blir ansett å rette seg hovedsakelig til næringsdrivende. Forbrukerombudet fører bare tilsyn med markedsføring som retter seg til forbrukere. Bonusprogrammene retter seg først og fremst til de som reiser mye som en del av sitt arbeid. Programmene inneholder imidlertid elementer som kan være i strid med regler i markedsføringsloven som beskytter forbrukere. Dette er ikke nærmere vurdert av Forbrukerombudet. Hvis flyselskapene velger å tilby medlemsskap i disse programmene til barn og ikke hovedsakelig til forretningsreisende, må programmene derfor gjennomgås i forhold til loven.

Det er altså ikke noe forbud i markedsføringsloven mot at barn kan være med i flyselskapers bonusprogram. Det er opp til flyselskapene å vurdere om de ønsker å tilby barn medlemsskap i bonusprogram som oppfyller markedsføringslovens krav.