Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:470 (1999-2000)
Innlevert: 19.09.2000
Sendt: 20.09.2000
Besvart: 27.09.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I Bergens Tidende 16.09.00 uttrykker statsråden seg på tvers av råd fra bl.a. Direktoratet for Naturforvaltning når det gjelder å ha vinteråpen vei tvers over Hardangervidda. Norge har et hovedansvar for å ta vare på bestandene som er igjen av europeisk fjellrein. I dette perspektivet påpeker Statens naturforvaltningsråd følgende:"Rådet vil på det sterkeste fraråde en løsning der brøyting av vidda blir resultatet."
Kan miljøvernministeren forklare hvorfor natur og miljøhensyn vil bli tilsidesatt i denne saken?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for å ta vare på den norske villreinen, som er den siste av den opprinnelige europeiske villreinstammen. Barrierevirkninger på grunn av vegtrafikk og annen medfølgende ferdsel medfører redusert utveksling av dyr mellom ulike beiteområder. Dette er uheldig i forhold til målet om å opprettholde en levedyktig bestand og gjenetablere hele vidda som leveområde. Direktoratet for naturforvaltning har derfor foreslått at Rv 7 over Hardangervidda vinterstenges av hensyn til villreinstammen når Lærdalstunnelen åpnes senere i høst.

Dette hensynet må veies opp mot behovet for vinteråpen veg. Ifølge beregninger Vegdirektoratet har utført for Samferdselsdepartementet vil det koste samfunnet mer enn 10 mill. kroner i året å holde Rv 7 stengt bl.a. fordi en del trafikantgrupper må benytte omveger for å kjøre mellom Østlandet og Vestlandet. Beregningen er usikker fordi vi ikke kjenner til kjøremønsteret og andre virkninger som vil oppstå ved åpningen av Lærdalstunnelen.

Vegdirektoratet anbefaler overfor Samferdselsdepartementet at Rv 7 holdes vinteråpen i ett år for å få kunnskap om hvordan kjøremønsteret påvirkes av åpen Lærdalstunnel og for ytterligere å få belyst konsekvensene for villreinstammen.

Saken vil bli omtalt i Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon for 2001.