Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:471 (1999-2000)
Innlevert: 20.09.2000
Sendt: 20.09.2000
Besvart: 27.09.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Oslo Lufthavn Gardermoen har søkt om å få tillatelse til å firedoble utslippene av glykol og øke bruken av kjemikalier for å øke sikkerheten på vinterstid. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og en rekke andre høringsinstanser har advart mot miljø- og helsekonsekvensene.
Vil statsråden sørge for at hensynet til miljø og helse sikres ved behandling av søknaden fra Oslo Lufthavn Gardermoen?

Begrunnelse

Det er særdeles viktig at flysikkerheten ivaretas. Men samtidig er det avgjørende at den sikres på en måte som ikke får andre alvorlige konsekvenser. Fra flere hold er det fremhevet at økte utslipp kan få negative miljø- og helsekonsekvenser. Det er bl.a. for dårlig dokumentert hvordan økt kjemikaliebruk vil ramme grunnvannet og innsjøene. Dette skaper frykt i befolkningen i områdene rundt flyplassen.
Det er svært viktig at miljøvernministeren spiller en aktiv rolle i denne saken som kan få betydning for miljøet og lokalbefolkningens helse.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: I sitt spørsmål anfører representanten at Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) "har søkt om å få tillatelse til å firedoble utslippene av glykol og øke bruken av kjemikalier". For å oppklare eventuelle misforståelser knyttet til søknaden, viser jeg til at det er søkt om å ta i bruk grunnen over grunnvannsonen som rensemedium nordøst for grunnvannskillet, aksept for tilfeller med enkeltstående punktutslipp av kjemikalier til øvre grunnvannsone, økt bruk av baneavisningvæske samt å spre væsken på nye områder (i hovedsak taksebane og avkjøring). OSL har ikke søkt om å firedoble utslippene av glykol. Målinger viser at mer glykol enn beregnet følger med flyene utenfor oppsamlingssystemene for rullebanene, og OSL ber derfor om at beregningsmodellen i tillatelsen justeres i tråd med dette. Sesongforbruket av glykol er ikke søkt endret, og det skal fortsatt iverksettes tiltak som reduserer det totale glykolforbruket.

Saken er til behandling i Statens Forurensningstilsyn og har nå vært på høring. Den er gitt høy prioritet og Statens Forurensningstilsyn vil treffe avgjørelse så raskt som mulig i oktober. Ved eventuell klage over vedtaket, vil saken oversendes Miljøverndepartementet for avgjørelse. Jeg har forståelse for at det er knyttet bekymring til miljøkonsekvenser og flysikkerhet ved flyplassen. Selv om saken er under behandling og jeg derfor ikke kan si noe konkret om utfallet av saken, vil jeg forsikre representanten om at miljøvernmyndighetene legger til grunn at både miljø og sikkerhet skal ivaretas ved flyplassen.