Skriftlig spørsmål fra Are Næss (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:472 (1999-2000)
Innlevert: 20.09.2000
Sendt: 21.09.2000
Besvart: 27.09.2000 av helseminister Tore Tønne

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): Det har gjennom media blitt kjent at antall uteksaminerte medisinstudenter vil overskride antall tilgjengelige turnusplasser.
Hva vil statsråden gjøre for å unngå at medisinstudenter som har avsluttet 6 års utdanning må vente på sin nødvendige turnustjeneste?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Det er helsemyndighetenes ansvar å sikre at medisinske kandidater som ønsker å få norsk autorisasjon som lege, får avtjene turnustjeneste i Norge.

I perioden 1996-2000 har det vært en økning av antall turnusleger fra totalt 325 til 607.

Prognoser departementet har utarbeidet, tilsier at vi fra 2004 vil ha bortimot 800 kandidater som ønsker turnustjeneste i Norge. Dette omfatter kandidater tatt opp ved norske universitet, norske utenlandsstudenter og utenlandske kandidater.

Det er en stor utfordring å skaffe turnusplasser til disse i så vel sykehus som i kommunene. Turnusplasser tildeles to ganger per år. Problemet er at antallet kandidater som utdannes vår og høst varierer sterkere enn tidligere.

Både sykehus og kommunene er imidlertid avhengige av at de får tildelt et antall hvert halvår som er forutsigbart og jevnt fordelt. For den kommende fastlegeordningen er det ønskelig at fastlegene, som skal veilede turnuslegene i sin praksis, får en garanti for at de tildeles turnuslege hvert halvår. Fastlegene må ha avklart antall på listene, lokaler, utstyr og personell mv., med de økonomiske forpliktelser det innebærer. Konsekvensen er at det må tildeles tilnærmet like mange turnusplasser om vinteren som om sommeren. For å sikre en slik fordeling vil en mulig konsekvens kunne bli at enkelte kandidater må vente opptil ½ år før de kan påbegynne turnustjeneste. Dette er også forholdene i våre naboland.

Sosial- og helsedepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som blant annet har utredet disse spørsmålene. Arbeidsgruppen har nå ferdig en rapport med vurderinger og forslag til endringer i organisering og administrering av turnustjenesten. Rapporten skal straks sendes på alminnelig høring. Jeg vil naturlig nok ikke ta endelig stilling til forslagene før oppsummeringen av høringen er foretatt. Målet er imidlertid at medisinstudenter ikke skal måtte vente på nødvendig turnustjeneste.

Jeg viser for øvrig til drøftingen av turnustjenesten i kommunene ved innføring av fastlegeordningen, jfr. Ot.prp. nr. 99 (1998-1999), hvor dette er omtalt.