Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:477 (1999-2000)
Innlevert: 22.09.2000
Sendt: 22.09.2000
Besvart: 29.09.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I henhold til et oppslag i Finnmark Dagblad den 19/9-00 risikerer pensjonister med rett til rabatt (honnør-)billett å ikke få slik rabatt, på tross av at flyet har ledig setekapasitet, angivelig fordi bare et visst antall seter knyttes opp til rabattordningen. I oppslaget beskrives også nytilkomne begrensninger knyttet til tidligere rabattrettigheter for pensjonister.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at pensjonister fortsatt har rett til rabatt ved innenlandske flyreiser i tråd med tidligere rett?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Innenfor luftfarten har staten etter EØS-regelverket adgang til å sette regler for priser og rabattordninger kun for anbudsrutene, dvs. ruter som drives etter anbudskontrakt med staten. Disse reglene er gjengitt i anbudsinnbydelsen for regionale ruteflyginger fra 1. april 2000, VI "Bestemmelser om sosiale rabatter", under pkt. A. honnørrabatt nr. 2 a. Reglene er utarbeidet slik at de i mest mulig grad stemmer overens med de reglene som flyselskapene fører på de kommersielle rutene, og kan ikke endres i anbudsperioden. Vilkårene følger vedlagt.

Som hovedregel blir det gitt honnørrabatt for innenlands reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte, uavhengig av reiseavstand. For flyruter som mottar offentlig støtte (anbudsrutene) omfatter honnørrabatten et begrenset antall passasjerseter.

Norsk innenriks luftfart ble deregulert i perioden 1994-1997. Før dereguleringen hadde flyselskapene i Norge konsesjoner på ruter og myndighetene godkjente frekvens, rutetider, flytype, priser og rabattstruktur. Etter dereguleringen er det for flyruter på det kommersielle rutenettet, dvs. flyruter som drives med fri adgang og uten offentlig tilskudd, flyselskapene selv som fastsetter priser, rabatter og vilkår, uten godkjenning fra myndighetene. Alta - Narvik, som det fremgår av den aktuelle avisartikkelen er strekningen det her gjelder, er en slik kommersiell strekning. Etter regelverket er det dermed ingen myndighetsregulering av prisene og rabattordningene på denne strekningen.

Vedlegg til svar:

BESTEMMELSER OM SOSIALE RABATTER

A. Honnørrabatt

1. Gyldighetsområde

Rabatten gjelder for følgende reiser innen Norge:

OW - én vei

RT - tur/retur

2. Rabattberettiget

Rabatten gjelder for:

a) Personer som har fylt 67 år

b) Blinde som har fylt 16 år

c) Uføre som har fylt 16 år og som har trygd fra det offentlige i henhold til lov om Folketrygd av 17. juni 1966

(http://www.lovdata.no/all/nl-19970228-019.html), eller tilsvarende lovverk i et EØS-land.

d) Elever over 16 år ved spesialskoler for hørselshemmede.

Rabatten gjelder også for:

e) Medfølgende ektefelle/samboer uansett alder, eller en person som må følge den rabattberettigede som nevnt under a) - d). Den rabattberettigede avgjør selv behovet for ledsager.

Viktig:

f) Denne rabatt kan ikke benyttes dersom reisen betales av det offentlige (Trygdekontoret).

3. Pris

50 pst. av publisert Y-normalpris. Rabatten innrømmes ikke etterskuddsvis.

4. Barne-/infantrabatt

Ingen barnerabatt.

12. Routing

I henhold til gjeldende publisert pris/routing.

16. Plassbestilling

Plassbestilling skal skje i M-klasse.

21. Agentrabatt

Gjelder ikke.

22. Reiselederrabatt

Gjelder ikke.

23. Samlet reise

I forbindelse med at ektefelle/samboer reiser sammen med en honnørberettiget (se pkt. e og f under pkt.2 Rabattberettiget), må reisen skje samlet hele veien. Dersom dette krav ikke tilfredsstilles, innrømmes rabatt kun på de deler av reisen hvor rabattberettiget og ektefelle/samboer reiser samlet.

Unntak: Etter utreise tillates individuell reise i tilfelle sykdom (legeerklæring må fremvises).

24. Dokumentasjon

Ved kjøp av billetter må det forevises følgende dokumentasjon:

a) 67 år og eldre må vise identifikasjon med bilde samt fødselsdato.

b) De som har uførepensjon i henhold til lov om Folketrygd, kap. 8 § 8-3 (http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-021.html8-3) eller er blinde, må forevise bekreftelse/tilleggsinformasjon fra Trygdekontoret eller Norges Blindeforbund. Passasjerer som kommer fra andre EØS-land, må kunne fremvise tilsvarende dokumentasjon fra deres hjemland.

c) Elever over 16 år ved spesialskoler for hørselshemmede skal forevise skolebevis samt erklæring fra Trygdekontoret om at eleven er tildelt grunnstønad/hjelpestønad fra Folketrygden, eller tilsvarende fra gjeldende hjemland (EØS-land).B. Barnerabatt

Reisende som ikke er fylt 16 år på utreisedagen betaler i alle tilfelle en pris tilsvarende høyst 50 pst. av publisert Y-normalpris.

En voksen person (over 16 år) kan ta med ett barn under 2 år gratis, forutsatt at barnet ikke opptar eget sete og at reisen skjer samlet.