Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:483 (1999-2000)
Innlevert: 27.09.2000
Sendt: 27.09.2000
Besvart: 04.10.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Oberst Jan Erik Gransæter, som 3. februar i år ble tatt ut av stillingen som prosjektdirektør for Regionfelt Østlandet er gjeninnsatt i stillingen, angivelig på grunn av formelle feil. På mitt spørsmål til skriftlig besvarelse 31.3.00 forsikret statsråden at "de interne samarbeidsproblemer vil ikke påvirke fremdriften i prosjekt Regionfelt Østlandet."
Kan statsråden gi den samme forsikring nå som det er avdekket at samarbeidsproblemene på ingen måte synes å være løst?

Begrunnelse

Uroen omkring Regionfelt Østlandet er, slik det fremgår av pressebildet i Hedmark, betydelig. Den personalmessige behandlingen av en embetsmann vekker forundring. ("Skammelig behandling" er formuleringen til Hamar Arbeiderblad på lederplass 22. ds.) Ille er det også med åpen polemikk over NRK-Hedmark om de organisatoriske konsekvensene av departementets omgjøringsvedtak.
I miljøer som er positive til Forsvaret råder det sterkt bekymring over at alt bråket i og rundt Regionfelt Østlandet kan forsinke anlegget. Det er vanskelig å forholde seg til at et prosjekt av denne størrelse og viktighet ikke blir negativt påvirket av en slik uro og usikkerhet. Det er derfor tvingende nødvendig at statsråden nå informerer folket om hva som virkelig skjer og de konsekvensene det har. Regionfelt Østlandet dreier seg svært store pengebeløp, om et betydelig inngrep i naturen, men ikke minst om fremdriften av et prosjekt som er av helt vital betydning for Hæren og dermed forsvarsevnen i landet vårt.

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Spørsmålet fra representanten Hernæs har bakgrunn i den situasjonen som har oppstått i kjølvannet av at det i vinter oppsto uenighet mellom administrerende direktør i Forsvarets bygningstjeneste Helge Rohn og oberst Jan Erik Gransæter knyttet til styringen av prosjekt Regionfelt Østlandet. Dette førte til at Gransæter ble tatt bort fra funksjonen som prosjektdirektør. Etter at oberst Gransæter påklaget forholdet til Forsvarsdepartementet, er det bragt på det rene at det er begått formelle feil i forbindelse med Forsvarets bygningstjenestes behandling av saken, og at det ikke var rettslig grunnlag for disponeringen.

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt konflikten og den sterke interessen denne har skapt i media kan tenkes å ha påvirket framdriften i prosjektet, så understrekes det at så vel departementet som Forsvarets bygningstjeneste hele tiden har hatt fokus på sikring av kvalitet og kostnader og opprettholdelse av framdrift. Det som har skjedd i løpet av konfliktperioden, er at en samlet plan for utbygging av prosjektet har vært lagt fram i henhold til opprinnelig fremdriftsplan. Denne inneholder en oversikt over prosjektets totale omfang og et kostnadsestimat underbygget av en grundig usikkerhetsanalyse. Videre er det etablert fullstendige prosjektstyringsrutiner og felles planforutsetninger er utarbeidet i samarbeid med Åmot kommune og andre offentlige myndigheter. Øvrig arbeid knyttet til registreringer, grunnerverv og utbygging har også fortsatt etter planen. Reaksjonene fra så vel militær side som eksterne samarbeidspartnere på det arbeidet som har vært utført har vært udelt positive, og det er etter min mening lagt en solid basis for det fortsatte arbeid med regionfeltet. Det kan bekreftes at prosjektet er i rute, i samsvar med plan.

Forsvarets bygningstjenestes ledelse arbeider nå sammen med oberst Gransæter med å videreføre, i forhold til det som fortsatt er både departementets og Forsvarets bygningstjenestes primære målsetting, et vellykket prosjekt som sikrer Hæren et førsteklasses skyte- og øvingsfelt.