Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:484 (1999-2000)
Innlevert: 27.09.2000
Sendt: 28.09.2000
Besvart: 04.10.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Som oppfølging på interpellasjon fra undertegnede 27. okt. 1998, om opplæring av håndverkere i vern og bevaring av eldre bygninger, nedsatte daværende statsråde Jon Lilletun ei arbeidsgruppe som ble gitt i mandat å utarbeide forslag til struktur for et etterutdanningstilbud for håndverkere. Arbeidsgruppa overleverte i 1999 sin innstilling "Utdanning i vern og bevaring av eldre bygninger."
Hva er status i departementets oppfølging av denne innstillingen?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Departementet mottok i januar 2000 en innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt for å foreslå en struktur for etterutdanning i vern og bevaring av eldre bygninger som skulle bygge på fag-/svennebrev eller tilsvarende realkompetanse.

Gruppa var delt i synet på om utdanningen skulle legges til teknisk fagskolenivå eller til høgskolenivå. Flertallet tilrådde at plasseringen av ansvaret for opplæringen blir lagt til teknisk fagskolenivå.

Innstillingen ble sendt på høring 1. mars med høringsfrist 10. juni 2000. Høringsuttalelsene er nå bearbeidet og sammenfattet av departementet. Blant høringsinstansene er det også uenighet om hvor tilbudet skal plasseres, men de fleste heller til at opplæringen bør legges til teknisk fagskolenivå.

Departementet holder nå på med vurderingen av hva som er den beste løsningen når det gjelder utdanning i vern og bevaring av eldre bygninger.