Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:488 (1999-2000)
Innlevert: 28.09.2000
Sendt: 28.09.2000
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 05.10.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Det pågår for tiden forhandlinger om operatøransvaret for luftambulansebasene i Norge. På Ål er man meget godt fornøyd med det tilbudet Norsk Luftambulanse gir i dag. Det er skapt stor usikkerhet og utrygghet i befolkningen fordi en annen operatør som har søkt om å overta, Airlift, ikke kan tilby helikopter med anestesilege.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at fastboende og tilreisende i landets største reiselivsregion skal få beholde et helsetilbud som alle er fornøyd med?

Begrunnelse

I mange år var det en kamp i Hallingdal for å få stasjonert ambulansehelikopter. Hallingdal ligger langt fra nærmeste sykehus, og har med sine 20 000 innbyggere og 3,5 millioner turistgjestedøgn i året et åpenbart behov for ambulansehelikopter. Gleden var derfor stor da man fikk en etablering av luftambulansebase tilknyttet Hallingdal Sjukestugu på Ål.
Nå er det skapt stor usikkerhet og utrygghet i Hallingdal. Rikstrygdeverket gjennomfører i disse dager en anbudsrunde vedrørende operatøransvaret for luftambulansebasene. Alle, lokalpolitikere, lokalt helsepersonell, fylkespolitikerne og innbyggerne, er meget godt fornøyd med det tilbudet Norsk Luftambulanse har bygd opp på Ål. Det skapes derfor stor usikkerhet og utrygghet når det blir kjent at den andre operatøren som synes aktuell for å overta operatøransvaret, Airlift, ikke kan tilby anestesilege knyttet til sitt helikopter. Dette bekreftes av daglig leder for Airlift, Gunnar Nordahl, i avisa Hallingdølen 14. september. Kommunelegen i Ål, Øyvind Lappegard, uttaler til Hallingdølen 14. september, at det er helt uaktuelt å bruke kommunale leger på luftambulansen, der må det være anestesilege med minst to års helikopterpraksis. Dette er et avgjørende spørsmål som det burde være mulig å gi bekymrede innbyggere et svar på.
Lokalpolitikere og andre har forsøkt å få klarhet i spørsmålet om anestesilege, men ingen har fått svar hverken i Rikstrygdeverket, eller i departementet. Norsk Luftambulanse og Hallingdal sjukestugu har inngått en samarbeidsavtale som innebærer at sjukestugu har tilgang på lege døgnet rundt, noe som gir pasienter i Hallingdal en ekstra trygghet.
Det blir også stilt spørsmål ved om Airlift skal få operatøransvaret på Ål og Dombås som en kompensasjon for at de mister ansvaret i Bergen. Dette regner jeg selvsagt med at ikke medfører riktighet, men påstanden er så alvorlig at ansvarlige myndigheter bør ta seg bryet med å svare på lokale henvendelser.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Da luftambulansetjenesten ligger inn under sosialministerens ansvarsområde vil jeg svare på spørsmålet.

Etter sykehusloven har staten planleggings-, utbyggings- og driftsansvar for luftambulansetjenesten. Planleggingsansvaret for luftambulansetjenesten skal utøves i samarbeid med fylkene.

Driftsansvaret for Statens luftambulansetjeneste er delt mellom Rikstrygdeverket som har ansvaret for transporttjenesten, og fylkeskommunene som har ansvaret for den medisinske delen av tjenesten. Luftambulansetjenesten finansieres av staten gjennom folketrygden (transportdelen) og via eget tilskudd fra staten til fylkeskommuner som har luftambulansebaser (medisinske delen).

Det er Rikstrygdeverket som utøver den operative del av transportansvaret gjennom kontrakter med fly- og helikopterselskap og gjennom oppfølging av kontraktene. Rikstrygdeverket har nå gjennomført kontraktsforhandlinger på oppdrag fra og i forståelse med departementet.

Noen fylkeskommuner ivaretar det medisinske ansvaret gjennom eget ansatt helsepersonell, mens andre fylkeskommuner (bl.a. Buskerud) har valgt å kontrahere den medisinske delen til selskapet Norsk Luftambulanse AS. Verken departementet eller Rikstrygdeverket er part i avtalen. Det er opp til fylkeskommunen å velge hvordan de vil organisere den medisinske tjenesten.

Når det gjelder basen på Ål, inngikk Rikstrygdeverket i 1993 kontrakt med Norsk Luftambulanse AS om helikopterdriften, mens Buskerud fylkeskommune har inngått kontrakt med Norsk Luftambulanse AS om den medisinske bemanningen av helikopteret. Verken Rikstrygdeverket eller Sosial- og helsedepartementet er parter i denne kontrakten. Det er derved to ulike kontrakter, inngått av to uavhengige forvaltningsenheter, som i dag regulerer tjenesten ved luftambulansebasen på Ål.

Under arbeidet med de nye kontraktene har Rikstrygdeverket vært fullt oppmerksom på de problemstillinger som bl.a. Buskerud fylkeskommune reiser. Det er derfor i den nye kontrakten for basen på Ål tilrettelagt for at fylkeskommunen fortsatt kan bestemme organisering og bemanning av den medisinske tjenesten i luftambulanse helikopteret.

Departementet har tidligere, med virkning fra 1988 og 1994, hatt tilsvarende konsesjonsrunder for transportdelen av tjenesten. Departementet er ikke kjent med at det har vært problemer for fylkeskommunene å bemanne basene med medisinsk personell.

De nye kontraktene er inngått 29. september 2000. Rikstrygdeverket vil ta kontakt med Buskerud fylkeskommune for å informere om de valgte løsningene og for å medvirke til et fortsatt positivt samarbeid mellom transporttjenesten og den medisinske tjenesten ved basene.

Når det gjelder transporttjenesten er Rikstrygdeverket underlagt de vanlige statlige regler med hensyn til tilbud, kontraktinngåelse etc. i henhold til "Regelverk for statens anskaffelsesvirksomhet (REFSA)" og bestemmelsene om forhandlet kjøp som innkjøpsprosedyre. Rikstrygdeverket inviterte interesserte luftfartsselskap innen EØS-området til å inngi tilbud på en ny kontraktsperiode for å ivareta hensynet til konkurranse.

Før anbudene ble sendt ut til de aktuelle operatørene ble anbudsdokumentene sendt på høring til de fylkeskommunene som har luftambulanse baser. Rikstrygdeverket har så langt det er mulig tatt hensyn til fylkeskommunenes innspill.

Kriterier for tildeling av baser fremgår av Rikstrygdeverkets tilbudsforespørsel. I henhold til kriteriene for tildeling har Rikstrygdeverket ved tildelingen av operatøransvar lagt vekt på kvalitets- og sikkerhetsopplegg, operatørenes kompetanse, luftfartøyets egnethet for tjenesten, priser og tilbyders referanser for gjennomføring av tilsvarende leveranser.

Etter avtalerettslige prinsipper vil Rikstrygdeverket kunne bli erstatningsansvarlig overfor de andre tilbyderne dersom de ved valg av operatør legger vekt på andre forhold enn de som fremgår av tilbudsforespørselen.

Basen i Bergen vil bli overført fra Airlift AS til Norsk Luftambulanse AS. Bakgrunnen er bl.a. det medisinske miljøets ønske om et mindre og mer fleksibelt helikopter enn det som benyttes i dag. Basen på Ål overføres fra Norsk Luftambulanse AS til Airlift AS. Bakgrunnen er kostnadsmessige hensyn, plassforhold og motorkraft i de tilbudte helikoptrene.

Det har ikke vært aktuelt for meg å gripe inn i selve avgjørelsen av anbudskonkurransen på bakgrunn av krav som ikke er en del av anbudskriteriene. Jeg legger til grunn at medisinskfaglig virksomhet ved luftambulansebasen på Ål også i fremtiden skal ivaretas på en måte som sikrer trygghetsfølelsen til befolkningen i området.

Departementet har tatt (en underhånden) kontakt med Norsk luftambulanse som understreker stiftens landsdekkende formål om å fremme akuttmedisinen i Norge. Stiftelsen vil etter det vi fikk opplyst, ta kontakt med Buskerud fylkeskommune for å drøfte nærmere spørsmålet om en forlengelse av avtalen med fylkeskommunen.