Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:490 (1999-2000)
Innlevert: 28.09.2000
Sendt: 28.09.2000
Besvart: 05.10.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vegdirektoratet har gjort et takstvedtak for bompengeordningen på Nord-Jæren som bryter med det lokale forslaget. Dette innebærer blant annet at noen innbyggere må betale bompenger på vei fra egen bolig til kommunesenteret, og at bønder må betale for traktor på vei til egne landbruksarealer.
Vil samferdselsministeren sørge for at disse forholdene blir rettet opp slik at de lokale forutsetningene for etableringen av bompengeringen blir oppfylt?

Begrunnelse

I brev av 19.08 då. blir Rogaland Fylkeskommune informert om takstvedtaket for bompengeordningen på Nord-Jæren. Rogaland Fylkeskommune har av brev 20.09 då. klaget til Samferdselsdepartementet på forhold i takstvedtaket som de mener må rettes opp i samsvar med det lokale forslaget.
Det er spesielt tre forhold som har vakt sterke reaksjoner lokalt.
a) det ble fra lokale myndigheter klart utrykt at det skulle være mulig å ferdes mellom sin egen bolig og kommunesenteret i bostedskommunen. På grunn av praktiske hensyn har bomstasjonene fått en slik plassering at noen få må passere dem på vei til eget kommunesenter. Dette lar seg løse teknisk, men er ikke ivaretatt av Vegdirektoratet.
b) de som kjøper abonnement betaler kun bompenger en gang innenfor samme time. Dette for å unngå at innbyggerne må betale bompenger flere ganger, f. eks. ved kjøring av barn til barnehager, før en kjører til jobb. Denne ordningen er av Vegdirektoratet ikke gjort gjeldende for de som betaler med mynt ved passering.
c) flere bønder i området benytter traktor på sekundære hovedvei fra bruket til jordbruksarealer. Vegdirektoratet har ikke ivaretatt dette forholdet, og forutsetter at disse må betale bompenger.
Felles for disse tre forholdene er at det er en svært liten gruppe bilister det er snakk om, og det har dermed små økonomiske konsekvenser. Det største problemet er at innbyggerne føler seg lurt i forhold til de forutsetningene som ble lagt av lokale myndigheter. Dette har ført til at bompengeordningen har møtt ekstra mye motstand på grunn av forhold som innbyggerne med rette synest er urimelige.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Vegdirektoratet har i brev fra Samferdselsdepartementet datert 5. februar 1991 blitt delegert myndighet til å godkjenne takster, rabatter og unntaksordninger ved bompengeprosjekter. Delegeringsbrevet presiserer at de retningslinjer/fullmakter som er beskrevet skal legges til grunn ved nye prosjekter. Hvis Vegdirektoratet i særskilte tilfeller mener det er riktig å avvike fra dette, må saken forelegges Samferdselsdepartementet. Jeg vil også vise til Vegdirektoratets håndbok nr. 199 "Takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg".

Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har fremmet klage på enkelte forhold i takstvedtaket for bompengeordningen på Nord-Jæren, og de mener dette må rettes opp i samsvar med lokale forslag til vedtak. Klagene er nå til behandling i Vegdirektoratet.

Prinsippet om gratis ferdsel mellom bosted og kommunesenter ble ikke nevnt i oversendelsen av bompengesøknaden fra Rogaland vegkontor til Vegdirektoratet. Spørsmålsstillingen ble dermed ikke forelagt Samferdselsdepartementet og ikke tatt med i St.prp. nr. 14 (1998-99). Fylkeskommunens vedtak av 2. og 3. desember 1997 er gjengitt i proposisjonen. Vedtaket tar ikke eksplisitt opp spørsmålet om fritak for lokalbefolkningen, men sier at fylkeskommunen går inn for det takstsystemet som framgår av handlingsprogrammet (utarbeidet lokalt). Imidlertid presiserer fylkeskommunen at kollektivtrafikk i rute fritas.

Stortinget har i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 32 (1988-89) presisert at det i minst mulig grad bør innføres fritaksordninger, jf. Innst. S. nr. 214 (1998-99). Det ligger således ikke innenfor Vegdirektoratets mandat å vedta generelt fritak for lokalbefolkningen for å ferdes mellom egen bolig og sitt kommunesenter eller fritak for betaling innenfor egen eiendom når en slik forutsetning ikke er nevnt i stortingsproposisjonen. Vegdirektoratets innstilling i saken vil derfor bli sendt til Samferdselsdepartementet som vil fatte endelig vedtak.

I og med at saken er til behandling i Vegdirektoratet, er det for tidlig for meg å svare på om de lokale forutsetningene for etableringen av bompengeringen vil bli oppfylt. Jeg kan imidlertid garantere at Samferdselsdepartementet vil sørge for en grundig behandling av denne klagesaken når Vegdirektoratet har avgitt sin innstilling.