Skriftlig spørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:3 (2000-2001)
Innlevert: 03.10.2000
Sendt: 03.10.2000
Besvart: 11.10.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Selskapet C-MAP i Egersund er den ledende globale aktøren innenfor produksjon og distribusjon av elektroniske sjøkart. Etter at sjøkartsenteret PRIMAR ble etablert av norske og britiske myndigheter i 1999 har C-MAP ikke fått direkte leveranser av digitale kartdata fra de ti sjøkartverkene som deltar i PRIMAR-samarbeidet. C-MAP er henvist til å kjøpe kartdata fra PRIMAR, noe som virker sterkt konkurransevridende.
Vil statsråden sørge for like konkurransevilkår for den norske IT-bedriften?

Begrunnelse

Selskapet C-MAP i Egersund er den ledende globale aktøren innenfor produksjon og distribusjon av elektroniske sjøkart. Etter at sjøkartsenteret PRIMAR ble etablert av norske og britiske myndigheter i 1999 får C-MAP imidlertid ikke tilgang på digitale kartdata fra de ti sjøkartverkene som deltar i PRIMAR-samarbeidet. Dataene fra disse sjøkartverkene er forbeholdt PRIMAR som så distribuerer dataene videre til sine distributører. C-MAP er henvist til å kjøpe kartdata fra PRIMAR til den pris PRIMAR operer med i markedet for deretter å selge dataene videre til shippingmarkedet i konkurranse med PRIMAR. Dette er sterkt konkurransevridende og innebærer at den norske It-bedriftens muligheter til fortsatt å være den ledende globale aktøren innenfor distribusjon av elektroniske sjøkart blir sterkt redusert. Ordningen med at PRIMAR som regionalt sjøkartsenter har fått enerett på å motta digitale kartdata fra de samarbeidende sjøkartverkene er et rent nord-europeisk fenomen. Andre kartverk bl.a. i Hellas, Japan og Singapore leverer digitale kartdata/ENC direkte uten å diskriminere mellom private og statlige aktører. Det synes derfor ikke å være noen formelle grunner til å opprettholde denne diskrimineringen av C-MAP og eventuelle andre private aktører.
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2000 var Stortinget opptatt av at etableringen av PRIMAR ikke skulle føre til konkurranseulemper for private aktører. I Budsjett-innst. S. nr. 8 (1999-2000) skrev således en enstemmig næringskomité:
"Komiteen legg vekt på at opprettinga av PRIMAR ikkje påfører kommersielle forhandlarar av elektroniske sjøkart uheldig konkurransevridning."
Praksisen der PRIMAR gis eksklusiv rett til å motta digitale sjøkartdata påfører C-MAP og evt. andre private aktører innebærer nettopp en slik konkurransevridning. Jeg spør derfor om statsråden vil følge opp Stortingets erklærte ønske og sikre at C-MAP og evt. andre private aktører i fremtiden kan konkurrere med PRIMAR på likeverdige vilkår.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Den internasjonale sjøkartverkorganisasjonen (IHO) vedtok i 1992 at det skulle etableres regionale sentre med ansvar for produksjon, forvaltning og leveranse av autoriserte elektroniske navigasjonskart til skipsfarten. PRIMAR er et arbeidsfellesskap mellom 10 europeiske nasjonale sjøkartverk om etablering av ett regionalt senter i Europa. Norge og Storbritannia ivaretar den daglige driften fra et felles kontor i Stavanger.

Virksomheten er opprettet for å levere en samordnet felles digital sjøkarttjeneste for de sjøområder medlemslandene har ansvar for å kartlegge, og som oppfyller kravene nedfelt i den internasjonale konvensjonen for sikkerhet til sjøs (SOLAS). PRIMAR kan dermed tilby autoriserte digitale sjøkart som en "samlet pakke" slik at distributørene slipper å innhente data fra alle kartverk. Dette gjør at et langt større antall distributører enn tidligere kan selge digitale sjøkart. Arbeidet utføres i overensstemmelse med retningslinjer vedtatt i den internasjonale sjøkartverk organisasjonen (IHO), hvor Norge er medlem, representert ved Statens kartverk.

PRIMAR opererer ikke i sluttbrukermarkedet selv; dette gjøres av private distributører. Alle distributører kjøper sjøkart fra PRIMAR-samarbeidet på like vilkår, og står fritt til selv å sette prisen på sine tjenester i shippingmarkedet. Det er i dag inngått distribusjonsavtaler av kartdata med rundt 30 private distributører i 15 land, herunder 10 europeiske. C-MAP Norway AS er også blitt tilbudt en slik avtale. Opprettelsen av PRIMAR har åpnet for økt konkurranse i et marked som tidligere var dominert av kun få aktører.

For å forsikre seg om at PRIMAR-samarbeidet ikke er strid med EU/EFTA sine konkurranseregler blir alle avtaler som ligger til grunn for samarbeidet oversendt EU`s konkurransetilsyn (DGIV) i inneværende måned for notifikasjon.

Den norske deltaker i PRIMAR, Electronic Chart Centre AS (ECC), ble etablert under regjeringen Bondevik etter et fremlegg fra tidl. næringsminister Lars Sponheim.

I St.prp. nr. 67 for 1998-99 med forslag til bevilgning av kapital til etableringen, opplyses det blant annet at det var et ufravikelig krav fra de europeiske sjøkartverkene at ECC ble etablert som et 100 pst statlig eid selskap, fordi selskapet skulle håndtere og distribuere deres autoriserte elektroniske navigasjonsdata. Fra norsk side forutsettes det imidlertid at det skal kunne tas inn private investorer på eiersiden, så raskt som miljøet er modent for det. ECC og Statens kartverk vil arbeide aktivt for å få andre lands sjøkartverk med på dette.