Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:6 (2000-2001)
Innlevert: 03.10.2000
Sendt: 03.10.2000
Besvart: 12.10.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det har lenge vært offisiell politikk å bedre og utvikle retursystemene. Det kan nå se ut til at panteordningen ved statsbedriften Vinmonopolet kan bli avviklet. I Innst. S. nr. 256 (1999 - 2000) s. 6 slår en enstemmig komite fast at staten "må være i tet når det gjelder å vise miljøriktig atferd."
Hva vil statsråden gjøre for å hindre en avvikling og for å bringe statsbedriften i tet på dette området, evt. er det nødvendig å endre dagens regelverk på området?

Begrunnelse

Forskrift om retursystemer for emballasje til drikkevarer åpner for at panteordningen ved Vinmonopolet nå kan avvikles. Styret i Arcus vil fatte et slikt vedtak i nær framtid. Dersom ikke de to involverte statseide selskaper endrer beslutningen om å avvikle ordningen til fordel for et klarere engasjement for å få den til å virke, vil man oppleve at forbrukerne neste år ikke lenger kan velge miljøriktig i en monopolbedrift som Vinmonopolet. Dagligvarehandelen synes på den annen side å ha lagt ned vesentlig mer arbeid med å få sin ordning til å fungere innenfor samme regelverk.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: I forbindelse med fjorårets budsjettbehandling ba flertallet i finanskomiteen den daværende regjering om å vurdere en returordning for alle vinflasker som leveres til Vinmonopolet. I St.prp. nr 61 (1999-2000) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000 er returordning for Vinmonopolets flasker omtalt.

Dagens avgiftssystem for drikkevareemballasje har til hensikt å fremme effektive retursystemer for drikkevareemballasje for å redusere miljøproblemene forårsaket av emballasjeavfallet. Avgiftssystemet består av en miljøavgift som blir redusert når returandelen øker. I tillegg er det en grunn avgift på engangsemballasje. Avgiftene blir fastsatt i de årlige statsbudsjett. Innenfor rammen av dette er det opp til den enkelte importør og/eller produsent å avgjøre om de ønsker å etablere eller slutte seg til et bestemt retursystem for emballasjen, eller betalte full avgift. I St.prp. nr. 61 (1999-2000) foreslo Regjeringen at disse rammebetingelser for vin- og brennevinsflasker fra Vinmonopolet ble opprettholdt. I Innst. S. nr. 220 (1999-2000) sluttet finanskomiteen seg til regjeringens forslag: "Komiteen er enig med Regjeringen i å opprettholde dagens rammebetingelser for retur av vin- og brennevinsflasker fra Vinmonopolet."

Forøvrig vil jeg nevne det fokus det er satt på statlige virksomheters arbeid med å redusere miljøbelastningen fra egen drift gjennom prosjektet "Grønn stat". Prosjektet ble lansert i 1998 og har som formål å oppnå en systematisk utprøving av hvordan man best kan integrere miljøhensyn i statens egen drift og få dette dokumentert. Resultatene av arbeidet så langt er tilgjengelig på Grønn stats nettsider (http://www.miljo.no/gronnstat/). I den sammenheng er det viktig at også Vinmonopolet er med og tar miljøansvar. Vi har derfor oppfordret Vinmonopolet til å arbeide aktivt for å redusere miljøbelastningen av sin virksomhet. Sosial- og helsedepartementet og Miljøverndepartementet er i dialog med de berørte parter om saken og vil bla. holde et møte med ledelsen i Arcus om dette i morgen, fredag 13. oktober.