Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:11 (2000-2001)
Innlevert: 03.10.2000
Sendt: 03.10.2000
Besvart: 12.10.2000 av helseminister Tore Tønne

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva er status med hensyn til naprapat-utdanningens mulighet for offentlig godkjenning i Norge - og når ser statsråden for seg at denne utdanningen kan bli offentlig godkjent?

Begrunnelse

Det vises til mitt spørsmål til statsråd Giske (nr. 445) som er begrunnet slik:
"Offentlig godkjenning av en utdanning gir bl.a. kvalifikasjon for støtte gjennom Statens Lånekasse. Naprapati er en manuell behandlingsform som ble utviklet på begynnelsen av dette århundret av Oakley Smith, en amerikaner som først var utdannet som kiropraktor. I motsetning til kiropraktorene la han stor vekt på muskelbehandling i kombinasjon med leddbehandlingen for å få en varig effekt. Etter det undertegnede har fått opplyst er naprapati i Sverige en stor og offentlig godkjent manuell behandlingsteknikk, der man arbeider med motoriske bevegelsesforstyrrelser. Vonde rygger er den vanligste plagen pasienten søker hjelp for, men naprapater behandler også hodepine, nakkesmerter, muskelspenninger, isjias, idrettsskader, m.m. Naprapater arbeider også for å forebygge skader gjennom å gi råd om trening og tøyeøvelser. Det skal finnes ca. 600 aktive offentlig godkjente naprapater i Norden, først og fremst i Sverige, men også i Finland. I Finland kom den offentlig godkjenningen samtidig som i Sverige.
I Norge finnes det nå 20 aktive naprapater, men det går for tiden ca. 30 norske elever på skolen i Stockholm. Det er hevdet at den samordning av lover som skjer over landegrensene, gjør at det bare er et tidsspørsmål før naprapati blir godkjent i Norge. Det er også hevdet at etter som yrkesgruppen er liten, er saken ikke blitt prioritert fra politisk hold."
I statsråd Giskes svar henvises det til at saken faller innenfor helsestatsrådens område.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Stortingsrepresentanten er kjent med at det ikke gis utdanning i Norge. Slik utdanning gis som det eneste stedet i Norden i Stockholm.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at det gis to typer offentlig godkjenning av utdanning.

1) Slik kirke-, utdannings- og forskningsministeren har redegjort for, kan KUF gi godkjenning av en utdanning etter privatskoleloven, dersom en privat institusjon ønsker å tilby naprapatutdanning i Norge. KUF kan også godkjenne en utdanning i et annet land. En slik godkjenning kan gi studentene en mulighet til lån fra Statens lånekasse for utdanning. En slik godkjenning kan KUF gi uavhengig av den andre typen offentlig godkjenning etter helsepersonelloven.

2) Helsemyndighetene kan gi yrkesgrupper en offentlig godkjenning/autorisasjon etter lov om helsepersonell.

De nordiske landene inngikk 14. juni 1993 en overenskomst om felles arbeidsmarked for helsepersonell. Overenskomsten ble sist revidert i 1998. Den gir en person som har autorisasjon/godkjenning fra ett nordisk land en automatisk rett til å få tilsvarende godkjenning i de andre fire landene. Denne retten er uavhengig om det er noen forskjeller mellom de enkelte lands utdanninger og de krav som ligger til grunn for autorisasjonen/godkjenningen. Det er imidlertid en forutsetning at det aktuelle landet, har en autorisasjons- eller godkjenningsordning for tilsvarende yrkesgruppe.

Naprapatene er en yrkesgruppe som har offentlig godkjenning i Sverige og Finland. Gruppen er ikke omfattet av den nevnte samarbeidsavtalen, fordi naprapatene som yrkesgruppe ikke er gitt godkjenning/autorisasjon i Norge. Den nye helsepersonelloven som skal tre i kraft 1. januar 2001 omfatter ikke naprapatene. Naprapatene vil derfor heller ikke etter dette tidspunktet kunne omfattes av den felles nordiske samarbeidsavtalen som gir automatisk rett til godkjenning/autorisasjon i Norge.

I forbindelse med arbeidet med ny helsepersonell-lov ble nye grupper vurdert å komme inn under autorisasjonsordningen for helsepersonell. Stortinget har vedtatt at 11 nye grupper skal gis rett til autorisasjon når den nye loven trer i kraft. Naprapater er ikke blant disse. Hvis departementet i fremtiden skal vurdere autorisasjon av nye grupper, vil det være naturlig å legge vekt på de kriterier som er angitt i kapittel 16 i Ot.prp. nr. 13 (1998-99).

Departementet har ingen planer om å utrede spørsmålet om autorisasjon av naprapater i den nærmeste fremtid.