Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:10 (2000-2001)
Innlevert: 03.10.2000
Sendt: 03.10.2000
Besvart: 12.10.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Styret i Arcus planlegger i nær framtid å avvikle panteordningen ved Vinmonopolet.
Hvilke konsekvenser mener miljøvernministeren dette kan medføre når det gjelder evt. smitteeffekt til dagligvarehandelen, retur av glass og anvendelse av redusert glass, og mener miljøvernministeren de miljømessige konsekvenser av en avvikling av dagens system er godt nok utredet og at virkningene er akseptable?

Begrunnelse

Det er viktig å få grundig vurdert virkningene av en eventuell avvikling av panteordningen i Vinmonopolet. Spesielt gjelder dette dagligvarehandelens forpliktelser dersom Vinmonopolet evt. ikke lenger vil ha slike forpliktelser. Videre om en avvikling av panteordningen vil medføre redusert retur av glass og dårligere anvendelse av redusert glass.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: I forbindelse med fjorårets budsjettbehandling ba flertallet i Finanskomiteen den daværende regjering om å vurdere en returordning for alle vinflasker som leveres til Vinmonopolet. I St. prp. nr 61 (1999-2000) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000 er returordning for Vinmonopolets flasker omtalt.

Dagens avgiftssystem for drikkevareemballasje har til hensikt å fremme effektive retursystemer for drikkevareemballasje for å redusere miljøproblemene forårsaket av emballasjeavfallet. Avgiftssystemet består av en miljøavgift som blir redusert når returandelen øker. I tillegg er det en grunn avgift på engangsemballasje. Avgiftene blir fastsatt i de årlige statsbudsjett. Innenfor rammen av dette er det opp til den enkelte importør og/eller produsent å avgjøre om de ønsker å etablere eller slutte seg til et bestemt retursystem for emballasjen, eller betale full avgift. I St.prp. nr. 61 (1999-2000) foreslo Regjeringen at disse rammebetingelser for vin- og brennevinsflasker fra Vinmonopolet ble opprettholdt. I Innst. S. nr. 220 (1999-2000) sluttet finanskomiteen seg til regjeringens forslag: "Komiteen er enig med Regjeringen i å opprettholde dagens rammebetingelser for retur av vin- og brennevinsflasker fra Vinmonopolet."

Forøvrig vil jeg nevne det fokus det er satt på statlige virksomheters arbeid med å redusere miljøbelastningen fra egen drift gjennom prosjektet "Grønn stat". Prosjektet ble lansert i 1998 og har som formål å oppnå en systematisk utprøving av hvordan man best kan integrere miljøhensyn i statens egen drift og få dette dokumentert. Resultatene av arbeidet så langt er tilgjengelig på Grønn stats nettsider (http://www.miljo.no/gronnstat/). I den sammenheng er det viktig at også Vinmonopolet er med og tar miljøansvar. Vi har derfor oppfordret Vinmonopolet til å arbeide aktivt for å redusere miljøbelastningen av sin virksomhet. Sosial- og helsedepartementet og Miljøverndepartementet er i dialog med de berørte parter om saken og vil bla. holde et møte med ledelsen i Arcus om dette i morgen, fredag 13. oktober.

Vinmonopolets og dagligvarebransjens retursystemer for tom-emballasje er to fullstendig adskilte ordninger. Produktene i de to bransjene er svært forskjellige både når det gjelder pris, omsatt mengde og regelmessighet ved innkjøp, noe som igjen har stor betydning for kundens innlevering av tom-emballasjen. Vinmonopolet har et forholdsvis begrenset butikknett, men dagligvarebransjens retursystem har større tilgjengelighet. Det er ofte enklere for kundene å benytte Norsk Glassgjenvinnings system (Iglo-systemet) som har større utbredelse, enn å levere flasker tilbake til Vinmonopolet. For mange kunder vil trolig den økonomiske belønningen ved pant ikke oppveie ulempen ved å frakte tomflasker til nærmeste vinmonopolutsalg. I tillegg er pantens relative verdi i forhold til verdien på varen som handles av betydning. Det er ofte viktig for dagligvarebransjen å tilby returordninger som service for kundene, som de selvfølgelig også ønsker å trekke til sine butikker. På den bakgrunn er jeg på det nåværende tidspunkt ikke bekymret for at en ev. avvikling av panteordningen på Vinmonopolet vil "smitte" over på dagligvarebransjen. Jeg vil imidlertid følge utviklingen kontinuerlig.