Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:16 (2000-2001)
Innlevert: 05.10.2000
Sendt: 06.10.2000
Besvart: 17.10.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Vil UD snarest sørge for at alle EFTA/EØS-rapporter blir gratis tilgjengelig i bibliotekene?

Begrunnelse

Utenriksministerens syn på UDs informasjon om EFTA. Norge har vært EFTA-medlem i 40 år, i 7 år med EØS-tilslutning. Men i UDs ferske Brosjyreoversikt tilbyr UD hele 47 brosjyrer gratis tilsendt; bare én nevner EFTA i tittelen, nemlig "Litauen og EU/EFTA".
Noen personer offentliggjorde i mai, fjorårets EFTA/EØS-rapport, som da var ukjent i UD-biblioteket og hos Nei til EU sentralt. Rapporten skildrer et vitalt EFTA som har frihandelsavtaler med 14 land.

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Utenriksdepartementet driver et omfattende informasjonsarbeid om utenrikspolitiske forhold.

For øyeblikket finnes det i departementet 38 ulike brosjyrer og 65 fakta-ark som er tilgjengelig for et norsk publikum. I tillegg kommer 99 publikasjoner om ulike sider ved norsk samfunnsliv som er oversatt til flere språk, og som har et utenlandsk publikum som fremste målgruppe.

Faktaarkene belyser et vidt spekter av utenriks- og utviklings-politiske spørsmål og problemstillinger. Brosjyrene dekker et bredt spekter av områder som er relatert til Norges forhold til omverden, slik som Norges forhold til EU og viktige sider ved EØS-avtalen.

Under overskriften "Møteplass Europa" - som er en brosjyreserie og internettside utarbeidet av Utenriksdepartementet - gis det både generell og mer detaljert informasjon om EØS-avtalen. Det legges spesielt vekt på å gi informasjon om norske borgeres rettigheter i henhold til denne avtalen.

Alle Utenriksdepartementets brosjyrer distribueres gratis, og gis vanligvis en bred distribusjon som inkluderer skoler, universiteter, biblioteker og andre institusjoner. Bibliotekene i Norge er kjent med at Utenriksdepartementet tilbyr denne type skriftlig materiale kostnadsfritt.

For øvrig har EFTA-sekretariatet i Genève utarbeidet en omfattende distribusjonsliste med over 1000 navn/institusjoner i medlemslandene. De største bibliotekene i Norge - herunder universitetsbibliotekene - står på denne listen. Øvrige norske biblioteker må som andre aktører og personer anmode om å bli oppført på denne distribusjonslisten. De vil da få all informasjon kostnadsfritt tilsendt. Det eksisterer derfor allerede ordninger som sikrer at norske biblioteker kan få gratis tilsendt relevante EFTA/EØS rapporter.

I tillegg er viktig og omfattende informasjon om EFTA tilgjengelig på Internett - enten direkte på EFTAs hjemmeside, eller som en link under nevnte "Møteplass Europa".

Når det gjelder EFTAs årsrapport for 1999 og EFTAs jubileumsbrosjyre - som spørsmålsstilleren refererer til i oppgitte begrunnelse til ovennevnte spørsmål - er disse publikasjoner nå gjort tilgjengelig for de som oppsøker Utenriksdepartementets Dokumentasjonssenter.

Avslutningsvis kan det nevnes at forrige uke lanserte Utenriksdepartementet "Norge i Verden" - et internettprosjekt hvor målgruppen er unge mennesker. Det satses her på å gi blant annet skoleelever og studenter nærmere opplysninger om bredden og sammenhengene i norsk utenrikspolitikk.