Skriftlig spørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:20 (2000-2001)
Innlevert: 06.10.2000
Sendt: 06.10.2000
Besvart: 11.10.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): Styret i Nycomed Pharma har besluttet at størstedelen av tablettproduksjonen i Norge skal flyttes utenlands. Dette vil medføre tap av 200 - 250 arbeidsplasser i Oslo og Asker. Tillitsmannsapparatet i Nycomed Pharma hevder at nedbemanningen i Nycomed Pharma Norge er et klart brudd med forutsetningene i ervervsmeldingen og et brudd på ervervsloven.
Vil Regjeringen ta initiativ til å stanse denne utflyttingen?

Begrunnelse

De ansatte i Nycomed er oppgitt over at norske myndigheter ikke ser ut til å foreta seg noe for å hindre at deres bedrift stykkes opp og slaktes bit for bit av den nye eieren Nordic Capitals. I ervervsmeldingen som ble godkjent før overtakelse av aksjer i Nycomed Pharma Holding A/S til Nycomed Pharma Danmark AS, heter det at de nye eierne ikke har planer om å redusere virksomheten i Norge. For en tid siden ble det likevel bestemt at 200-250 norske arbeidsplasser i Nycomed Pharma vil bli nedlagt. Det kan se ut til at både norske myndigheter og de ansatte er ført bak lyset ved at det ble gitt uriktige opplysninger i ervervsmeldingen.
Farmasøytisk produksjon er et framtidsrettet satsingsområde for norsk industri. En viss egenproduksjon av legemidler er også viktig med tanke på krisesituasjoner som kan oppstå i framtiden. På denne bakgrunn må det være viktig å hindre at norsk farmasøytisk industri forsvinner ut av landet.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Nordic Capital AS kjøpte i mai 1999 70 % av aksjene i Nycomed Pharma-konsernet, mens de resterende 30 % eies av Nycomed Amersham-konsernet. Ervervet ble meldt til Nærings- og handelsdepartementet 14. juni 1999 og godkjent av departementet 13. august 1999. Nycomed Pharma-konsernet utvikler, produserer og markedsfører legemidler, og er en av de ledende aktører innenfor sin bransje i Norden.

Nycomed Pharma traff i slutten av august i år et styrevedtak om endringer i den skandinaviske produksjonsstrukturen. Selskapets fabrikk i Asker vil bli en rendyrket tyggetablettfabrikk med en oppgradering over de neste par årene med investeringer på ca. 110 millioner kroner. Fabrikken i Oslo vil bli nedlagt med en gradvis nedtrapping over tre år.

Etter at vedtaket om endringer i produksjonsstrukturen ble kjent, ble Nycomed Pharmas konsernsjef med flere innkalt til departementet for å redegjøre for beslutningen om nedlegging av fabrikken i Oslo. Møtet ble avholdt 30. august i år. Departementets politiske ledelse har i tillegg hatt møte med stortingsrepresentant Marit Nybakk og representanter for de ansatte i selskapet 12. september. Det har i tillegg vært brevkorrespondanse mellom Nycomed og Nærings- og handelsdepartementet og senest et møte mellom selskapsledelsen og departementet 2. oktober. Møte- og brevkorrespondansen har vært nødvendig for departementets arbeid med saken for å kunne vurdere om det foreligger brudd på den godkjennelsen som ble gitt i fjor sommer da Nordic Capital kjøpte Nycomed Pharma. Denne vurderingen er ikke avsluttet, og siden konklusjonen ikke er klar, kan jeg heller ikke si noe om utfallet.

Jeg er enig i at en viss egenproduksjon av legemidler er viktig med tanke på krisesituasjoner. Nærings- og handelsdepartementet har derfor inngått en rekke avtaler med bedrifter for å sikre forsyninger på dette området, herunder med Nycomed Pharma. De beredskapsmessige aspektene vil bli vurdert i forbindelse med departementets behandling av saken.