Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:25 (2000-2001)
Innlevert: 09.10.2000
Sendt: 10.10.2000
Besvart: 17.10.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): En kurdisk syrer med avslag på søknad ble tvangssendt sendt ut av landet og arrestert rett etter ankomst Damaskus. Familien har ikke fått kontakt med ham siden de ankom Syria for over tre uker siden. Ifølge norske myndigheter var det trygt å vende tilbake.
Hvilket ansvar har norske myndigheter dersom skjønnsavgjørelsene i slike saker viser seg ikke å være riktige og hva kan norske myndigheter gjøre dersom det viser seg at vedkommende var forfulgt og det allikevel var grunnlag for asyl?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Norge har undertegnet og er bundet av en rekke konvensjoner som skal forhindre brudd på menneskerettighetene. Utlendingsforvaltningen er satt til å ivareta Norges forpliktelser når det gjelder behandlingen av søknader om asyl, og det er i dette arbeidet ikke rom for feilvurderinger. Av denne grunn har man lagt opp til en grundig saksbehandling som skal trygge den enkeltes rettssikkerhetsbehov.

Alle asylsøkere har rett til å få behandlet sin søknad i to instanser. Asylsøkeren har også rett til advokatbistand. Som et ledd i saksbehandlingen innhenter både direktoratet og departementet omfattende og til enhver tid oppdatert landinformasjon om aktuelle områder, og det er ved flere utenriksstasjoner egne ansatte som har som sitt hovedansvar å verifisere asylsaker og innhente landinformasjon. Etter departementets endelige vedtak kan asylsøkeren på ethvert tidspunkt kreve at saken blir vurdert på nytt dersom det foreligger nye opplysninger av betydning. Dersom avslaget etter dette likevel fastholdes kan asylsøkeren bringe saken inn for domstolene.

For øvrig gjøres det oppmerksom på at klagebehandlingen i asylsaker fra 01.01.2001 skal overføres til en klagenemnd. Dette skal bidra til ytterligere å ivareta asylsøkernes rettssikkerhet.

Det er imidlertid ikke uvanlig at personer som får avslag på sine søknader om asyl, og deretter returneres, blir anholdt for en kortere periode ved ankomst. Mange asylsøkere har selv ødelagt eller kastet sine reisedokumenter, og har således ingenting som kan bekrefte deres identitet når de ankommer hjemlandet. Myndighetene har derfor behov for å kontrollere at vedkommende er den han utgir seg for å være.

Når det gjelder den konkrete sak kan det opplyses at vedkommende nå er løslatt.