Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:27 (2000-2001)
Innlevert: 11.10.2000
Sendt: 12.10.2000
Besvart: 20.10.2000 av utviklingsminister Anne Kristin Sydnes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Hvordan kan bistandsministeren medvirke til at Noremco/Veidekke får konkurrere om norskfinansiert prosjekt for rehabilitering av vei i Tanzania?

Begrunnelse

Som bistandsministeren vil være kjent med, er Noremco/Veidekke det eneste av de 17 entreprenørselskapene som har søkt, som har etablert lokal virksomhet i Tanzania med 2500 lokalt ansatte. Til tross for at søknaden er godkjent av lokale myndigheter, er søknaden likevel avvist for prekvalifisering av det offentlig oppnevnte Tender Board. Slik Noremco/Veidekke har utviklet sin virksomhet i Afrika, basert på sterk faglig og lønnsom lokal virksomhet som vil gi varig lokal verdiskapning, er dette helt i tråd med de mål og strategier Stortinget har trukket opp for bistandspolitikken.

Anne Kristin Sydnes (A)

Svar

Anne Kristin Sydnes: Jeg vil først gjerne understreke at jeg ser det som meget verdifullt at vi sammen med våre partnere i utviklingslandene får anledning til å trekke på norsk næringslivs kompetanse og teknologi.

Den beste måten å legge til rette for dette på er imidlertid gjennom at alle innkjøp til norskfinansierte og andre prosjekter skjer gjennom en åpen internasjonal anbudskonkurranse og at man sikrer at denne prosessen er så etterrettelig som overhodet mulig. Tanzania og Norge er derfor enige om at internasjonal anbudskonkurranse i hovedsak skal ligge til grunn for innkjøp til norskfinansierte prosjekter. Vi har ikke grunnlag for å stille spørsmål ved dyktigheten og uavhengigheten til anbudsorganet Central Tender Board, som benytter et innkjøpsregelverk i tråd med Verdensbankens anbefalinger.

I den aktuelle sak vedrørende rehabilitering av veistrekningen Songwe - Tunduma er derfor også internasjonal anbudskonkurranse anvendt. Dette var dessuten naturlig på grunn av prosjektets størrelse og tekniske spesifikasjoner. I tråd med regelverket ble det invitert til prekvalifikasjon, i henhold til spesifikke objektive kriterier, så som selskapenes tekniske kapasitet, finansielle soliditet, referanser, osv. Som det vises til i begrunnelsen for spørsmålet, ble ikke Noremco prekvalifisert. Det har i ettertid vist seg at søknaden ikke oppfylte de kriterier som var fastlagt. Dette gjaldt særlig opplysninger som ble gitt om Noremcos finansielle stilling og erfaring. Mye tyder på at dersom søknaden hadde vært foretatt i navnet til Veidekke, som er Noremcos morselskap, ville den hatt større muligheter for å bli godkjent. Et sør-afrikanskeid lokalt selskap ble heller ikke prekvalifisert med den samme begrunnelse. Jeg vil legge til at det norske selskapet Norconsult har vært rådgivende konsulenter for Tanzanias veimyndigheter i saken og for vurderingen av søknadene om prekvalifisering.

Da vi på norsk side ble kjent med valgene av selskaper som ble prekvalifisert, tok vi opp saken med myndighetene i Tanzania og ba om en nærmere begrunnelse for beslutningen. Vi er nettopp blitt kjent med at Central Tender Board opprettholder sin beslutning og i et detaljert svar har redegjort for at det norske selskapet etter deres oppfatning ikke har oppfylt kriteriene for prekvalifisering. Vi har akkurat mottatt dette svaret og er nå i ferd med å vurdere hvordan vi skal forholde oss til det.