Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:30 (2000-2001)
Innlevert: 12.10.2000
Sendt: 13.10.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Har Norges Sildesalgslag med øyeblikkelig virkning anledning til å endre vedtekter og regler på en slik måte at tidligere investeringer gjort i samsvar med gjeldende regler og vedtekter, blir gjort ubrukbare og dermed verdiløse for den enkelte fisker, og strider ikke dette eventuelt mot det overordnede kravet om et forutsigbart regelverk?

Begrunnelse

Sildefisket er regulert av Norges Sildesalgslag. Mottakssituasjonen skaper bl.a. reguleringer og dermed også problemer for sildeflåten. Av årets sildekvantum på 712.500 tonn går en forsvinnende liten andel til sjøltilvirkning. For fiskerne som selv har valgt å gjøre noe med situasjonen og for de mindre kystsamfunnene der denne typen sildetilvirkning foregår, er verdiskapningen og ringvirkningene likevel både betydelige og verdifulle. Men ingen sjøltilvirker kan skape lønnsomhet i sildefisket ved kun å levere til eget anlegg. Sjøltilvirkning er derfor kun ment å være et supplement til dagens ordning når salgslag og kjøpere ikke klarer å opprettholde en forsvarlig omsetning.

Slik ressurstilgangen og lønnsomheten er innenfor fiskerinæringen, er det viktig at hvert enkelt kystfartøy får maksimal uttelling i forhold til sine rettmessige og tildelte kvoter. Skal den mindre kystflåten utnytte sine rettigheter innenfor sildefiskeriene, er de også avhengig av at fangsten foregår i kystnære farvann. Hvis ikke, er dette kvoterettigheter som ikke kan utnyttes og som derfor heller ikke kommer de mindre kystsamfunnene til del. Dermed blir sildefiskeriene en ressurs forbeholdt de største fiskefartøyene.

Dette har ført til at enkelte fiskere har startet opp med sjøltilvirkning av fangsten. Investeringene som er gjort ved anleggene, er betydelige. De er selvsagt gjort i samsvar med lover, regler og påbud bl.a. Norges Sildesalgslag har utarbeidet. Fiskerne har altså satset sin kapital og sin arbeidskraft ut fra et kjent regelverk. Midt i sesongen endrer så Sildesalgslaget - med øyeblikkelig virkning - sine egne premisser for sjøltilvirkning. Fiskere blir nå utelukket fra å selge til andre kjøpere når de driver sjølproduksjon. De blir også fratatt retten til å få den til en hver tid beste pris og beste inntjening på fangsten. De blir også straffet fordi de har forsøkt å gjøre noe med egen situasjon, til tross for at satsingen hele tiden har vært i samsvar med gjeldende bestemmelser. Endringene i premissene som Sildesalgslaget har gjort med øyeblikkelig virkning, er så dramatiske at investeringer gjort i samsvar med gjeldende lovverk, kan bli ulønnsomme. De nye reglene får altså en umiddelbar, men neppe tilsiktet tilbakevirkende kraft.

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: .