Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:37 (2000-2001)
Innlevert: 17.10.2000
Sendt: 18.10.2000
Besvart: 25.10.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Miljøverndepartementet, Norskog og WWF har jobbet fram en fleksibel erstatningsordning for tapte jaktinntekter. Ordningen skal gjelde i områder hvor ulven har dannet revir. Skogeierforeningen i Hedmark er engstelig for at jegeravgiften som skal gå til forskjellige viltstelltiltak, skal brukes til denne ordningen.
Hvordan tenker miljøvernministeren at denne erstatningsordningen skal gjennomføres både praktisk og budsjettmessig?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Det framgår av Miljøverndepartementets St.prp. nr. 1 (2000-2001), s. 42, at departementet, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, har utredet mulighetene for å etablere en prøveordning der staten tilbyr seg å leie jaktrett innenfor revirområder for familiegrupper av ulv. Siktemålet med en slik prøveordning er å redusere konflikter i forhold til jaktrettshavere i forbindelse med forvaltningen av ulv i Norge. Det er videre forutsatt at en prøveordning først kan iverksettes etter at forvaltningssoner for ulv er fastsatt og etter at det er foretatt en kartlegging av interessen blant berørte grunneiere.

I spørsmålet som er stilt framstilles den aktuelle ordningen som en erstatningsordning. Jeg vil understreke at jeg ikke har lagt opp til å innføre en erstatningsordning knyttet til forholdet mellom ulven og dens viltlevende byttedyr. Jeg minner i den forbindelse om viltlovens formålsparagraf, der det er lagt til grunn at bevaring av dyrelivet i naturen kommer i første rekke. Når viltproduksjonen kan høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv, er det overskuddet som kan fordeles.

Når det gjelder den praktiske og budsjettmessige gjennomføringen av en prøveordning med leie av jaktrett, framgår det av ovennevnte budsjettproposisjon at regjeringen vil komme tilbake til saken ved revideringen av statsbudsjettet for 2001. Imidlertid er det forutsatt at inntekter og utgifter knyttet til ordningen vil bli budsjettert over kap. 1427. I denne sammenheng kan jeg slå fast at det ikke er aktuelt å foreslå finansiering av prøveordningen gjennom jegeravgiften.