Skriftlig spørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:38 (2000-2001)
Innlevert: 17.10.2000
Sendt: 18.10.2000
Besvart: 26.10.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Regjeringa gjer i statsbudsjettet for 2001 framlegg om å innlemme det øyremerkte tilskotet til mobil bibliotekteneste og biblioteklokale i inntektssystemet. Eg er kjend med at nokre kommunar allereie hadde lagt ned mykje arbeid i planlegging og prosjektering då dette vart kjent.
Vil departementet iverksette overgangsordningar som vil ta i vare kommunar som hadde gjort vedtak om bygging før framlegget kom og slik sett hadde føresett statleg tilskot til bygging av biblioteklokale?

Begrunnelse

Eit døme på ein slik situasjon finn ein i Nissedal kommune der kommunen i ei årrekke har arbeidd med å finne høvelege lokale for bibliotek. I desember 1999 gjorde kommunestyret vedtak om å bygge nytt bibliotek. Kommunene føresette eit statleg tilskot på inntil 550 000 kroner i tråd med statsbudsjettet for 2000. Frå vedtak blei fatta og fram til i dag er det lagt ned mykje arbeid i planlegging og prosjektering. Etter at bygget var ute på anbod, blei byggekostnadane rekna til omlag 2 mill. kroner som ville ha utløyst eit øyremerka statleg tilskot på 550 000 kroner.
Kommunen finn det særs urimeleg dersom staten ikkje bidreg med dette tilskotet i og med at vedtak om bygging blei gjort i god tid før tilskotet blei føreslege innlemma i inntektssystemet. Eit mogleg utfall kan bli at prosjektet nok ein gong blir utsett på ubestemt tid på grunn av ein vanskeleg økonomisk situasjon.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: At øremerkede tilskudd innlemmes i inntektssystemet betyr at midlene skal fordeles mellom kommunene etter inntektssystemets kriterier. Det vil i større eller mindre grad medføre endringer i den kommunevise fordelingen. Noen kommuner eller fylkeskommuner vil tape på innlemming, mens andre vil vinne. For at overgangen for den enkelte kommune og fylkeskommune ikke skal bli for brå, har inntektssystemet en overgangsordning på fem år, som skal ivareta overgangen fra opprinnelig fordeling til inntektssystemets fordeling. Differansen mellom de to fordelingene trappes ned over fem år med like stor andel hvert år.

Også tilskudd til mobile bibliotektjenester og biblioteklokaler er innlemmet i inntektssystemet på denne måten. Det er tatt utgangspunkt i den kommunevise og fylkesvise fordelingen av de øremerkede midlene i 2000. Overgangsordningen vil sikre at fordelingen av midlene mellom kommunene/fylkeskommune endres gradvis. Det betyr at kommuner og fylkeskommuner som tidligere har mottatt tilskudd til mobile bibliotektjenester og biblioteklokaler i de første årene vil motta en relativt sett høyere andel av midlene enn kommuner og fylkeskommuner som ikke har mottatt tilskudd.

Som nevnt ble det ved innlemming av tilskudd til mobile bibliotektjenester og biblioteklokaler tatt utgangspunkt i den kommunevise og fylkesvise fordelingen i 2000. Det ble likevel gjort ett unntak for den delen av bevilgningen som var knyttet til bibliotekslokaler (4 mill. kroner). Det skyldes at antallet og hvilke kommuner som mottar tilskudd til bibliotekslokaler har variert fra år til år. Fordelingen av tilskuddet i 2000 var altså ikke dekkende for fordelingen over tid. Midlene knyttet til tilskudd til biblioteklokaler ble av den grunn lagt inn i rammetilskuddet til kommunene likt fordelt mellom kommunene i virkeområdene til SND.

Det er ikke iverksatt særskilte ordninger for å kompensere kommuner og fylkeskommuner som hadde planlagt å søke om tilskudd til bibliotektjenester neste år. Alle SND kommunene vil neste år (som er første år i overgangsordningen) motta 13 000 kroner hver. Dette gjelder bl.a. Nissedal kommune. Kommuner utenfor SND områdene vil i 2001 motta sin andel av de 20 pst. av midlene som fordeles etter kriteriene i inntektssystemet. Etter fem år vil alle kommunene motta sine respektive andeler av midlene fordelt etter de objektive kriteriene i inntektssystemet.