Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:40 (2000-2001)
Innlevert: 18.10.2000
Sendt: 19.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av justisminister Hanne Harlem

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Enkene etter de to politimennene som ble drept under en politiaksjon på Austbø i Alstadhaug i mars 1998, får ikke utbetalt den erstatningen de er tilkjent fordi gjerningsmannen bare har greid å betale en brøkdel av beløpene. Justisdepartementet avviser ifølge Aftenposten å hjelpe enkene med henvisning til manglende hjemmel.
Hva vil statråden gjøre for å trygge de etterlatte etter polititjenestemenn som blir drept i tjenesten?

Begrunnelse

Drapsmannen til de to politimennene ble dømt til å betale enkene henholdsvis 900 000 kroner og 400 000 kroner i erstatning og oppreisning. Enkene er naturlig nok i en meget vanskelig situasjon og økonomisk lever de fra hånd til munn. Så vidt jeg kjenner til har departementet fått en henvendelse fra enkene i sakens anledning, men det er så vidt vites enda ikke tatt noen avgjørelse. De to politimennene døde under utførelse av en tjenestehandling.Om ikke annet så ut i fra medmenneskelige hensyn bør de etterlatte slippe den tilleggsbelastningen som store økonomiske problemer medfører.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Lensmannsførstebetjent Trond Kristian Kirkeby og lensmann Sigurd Wang ble begge drept under utførelse av tjenesten i mars 1998. De etterlatte har som følge av dette fått utbetalt erstatning i henhold til lov om yrkesskadeerstatning som også ga den mest fordelaktige erstatning sammenlignet med gjeldende bestemmelser i Hovedtariffavtalen.

Enken etter Trond Kristian Kirkeby, Beate Jørgensen, fikk i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser utbetalt en engangserstatning på kr. 706 330,-. Hennes tre barn fikk på samme måte utbetalt en erstatning som samlet utgjorde kr. 547 046,-. Det utbetales videre en løpende og samlet barnepensjon på kr. 13 940,- pr. måned.

Enken etter Sigurd Wang, Elsa Hoff Wang, fikk utbetalt en engangserstatning på kr. 672 059,-. I tillegg har hun, siden 1. september 2000, fått utbetalt en enkepensjon fra Statens pensjonskasse og fra Folketrygden som totalt utgjør kr. 21 000,- pr. måned. Hennes datter har fått utbetalt kr. 324 263,- i engangserstatning. Hun fikk i tillegg også utbetalt barnepensjon frem til fylte 21 år med til sammen kr. 68 490,- for perioden 01.03.98 til 30.09.99.

Etter det jeg kan se har de etterlatte i denne saken fått den økonomiske bistand gjeldende regelverk gir åpning for i slike tilfeller. Disse utbetalinger fra det offentlige synes imidlertid ikke å være i samsvar med de beløp som retten i dom av 19. oktober 1998 har lagt til grunn vil bli utbetalt fra det offentlige. Justisdepartementet har videre fått opplyst at Elsa Hoff Wang har anket den delen av dommen som gjelder erstatningsutmålingen og at det skal være inngått forlik i saken mellom Wang og domfelte på et høyere beløp enn det som dommen lyder på. Departementet har ikke nærmere kjennskap til detaljene rundt forliket. Den uklarhet som her foreligger om hva som må legges til grunn som totalt økonomisk tap, herunder hvor stor del av dette som allerede faktisk er kompensert, krever derfor en nøyere gjennomgang. Departementet vil gå nærmere gjennom dette.

Jeg kan for øvrig opplyse at Justisdepartementet har dekket alle utgifter i forbindelse med begravelsene, psykologhjelp, økonomisk bistand slik at de etterlatte fikk være til stede under hovedforhandlingen. Elsa Hoff Wang har også fått dekket advokatutgifter i forbindelse med ankesaken mot skadevolder vedrørende erstatningsutmålingen.

Videre kan jeg opplyse at de etterlatte i tillegg har søkt fylkesmannen i Nordland om voldsoffererstatning etter egne bestemmelser om dette. Det er i den forbindelse utbetalt kr. 200 000,- til de etterlatte etter Kirkeby og kr. 200 000,- til familien etter Wang. Etter dagens ordning er dette det maksimale erstatningsbeløpet som kan tilkjennes etter den statlige voldsoffererstatningsordningen pr. skadetilfelle. I forhold til etterlatte regnes hvert dødsfall etter Erstatningsnemndas praksis som et skadetilfelle.

I Ot.prp. nr. 4 (2000-2001) har Justisdepartementet i forbindelse med lovfesting av ordninger bl.a. foreslått at maksimalbeløpet pr. skadetilfelle økes fra kr. 200.000,- til kr 1. mill. Etter forslaget vil reglene på dette punkt komme til anvendelse for straffbare handlinger begått etter lovens ikrafttredelse.