Skriftlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:45 (2000-2001)
Innlevert: 20.10.2000
Sendt: 23.10.2000
Besvart: 31.10.2000 av justisminister Hanne Harlem

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): I Oppland Arbeiderblad 18. oktober omtales det en sak hvor politiet ble varslet om levering av et parti narkotika i Hov sentrum, men politiet valgt å ikke rykke ut. Det er uakseptabelt at Vest-Oppland politidistrikt ikke rykker ut for å stoppe slike store narkotika handler.
Hva vil justisministeren gjøre for å hindre at dette skjer i fremtiden, og vil justisministeren gi narkotikaforbrytelser større prioritet?

Begrunnelse

I Oppland Arbeiderblad 18 oktober fremgår det at det lokale lensmannskontor ikke valgte å rykke ut, fordi de ikke har ressurser til å rykke ut etter kl. 1500 på andre oppdrag enn det som står om liv og helse. Etter deres oppfatning sto det ikke om liv og helse i denne saken.
Dersom det er slik at politiet definerer spørsmål om liv og helse så snevert at forebygging av narkotika ikke omfattes, er instruksene uakseptable og meningsløse. Dersom politiet bare kan rykke ut for å stoppe de skadevirkningene som narkotika måtte medføre i en akutt situasjon, men ikke for å hindre spredning og handel med narkotika, griper man problemene i helt feil ende. Politiet og samfunnet vil spare store ressurser og redde enkeltmennesker ved å stoppe narkotikahandelen i forkant fremfor å etterforske og påtale den kriminaliteten som dette medfører i etterkant.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Ressursbruken i Vestoppland politidistrikt i sin alminnelighet og bruken av overtidsmidler i sin særdeleshet har nylig vært undergitt en egen vurdering fra departementets side. Dette resulterte i at politimesteren i sin styringsdialog med underliggende driftsenheter ga nye instrukser om utrykninger på overtid, og det ble i den forbindelse presisert at utrykninger på overtid primært skal foretas når liv står på spill eller i de tilfeller hvor liv eller helse er alvorlig truet.

Lensmannen i Nordre Land lensmannsdistrikt vurderte behovet for utrykning på overtid da den konkrete saken oppsto den 16. oktober d.å. Lensmannen har uttalt at omsetning av hasjisj for kr. 6000 er en alvorlig trussel mot liv og helse, men han valgte etter en helhetsvurdering likevel å si nei til utrykning på overtid. I denne helhetsvurderingen inngikk også at handelen av narkotikapartiet var avbrutt ved at kjøperen var tatt hånd om av sin far og senere ble kjørt til Gjøvik politistasjon.

Lensmannen i Nordre Land mener at han i den konkrete saken forholdt seg til instrukser gitt av politimesteren i Vestoppland politidistrikt om utrykninger på overtid. Det er politimesteren som har totalansansvaret for tjenesten i politidistriktet, og dritsenhetslederne/lensmennene kan etter departementets oppfatning ikke bebreides for at de lojalt følger politimesterens instrukser og retningslinjer ellers.

Politimesteren har meddelt departementet at han nå akter ta denne saken opp som en prinsipiell sak i politidistriktets ledergruppe.

Etter departementets oppfatning er det viktig at nye retningslinjer for bl.a. utrykninger på overtid diskuteres og avklares i politidistriktets ledergruppe slik at den type misforståelser som vi her har ser kan unngås. Politimesteren har i ettertid presisert at meldinger i narkotikasaker og eventuelle utrykning på overtid må vurderes individuelt og skjønnsmessig. Dette skulle etter departementets oppfatning vært klargjort i samarbeid med driftsenhetslederne før retningslinjene ble sendt ut.

Alvorlig narkotikakriminalitet er et av flere saksområder som skal gis høy prioritet av politiet både hva angår forebyggende tiltak og avdekking/straffesaksbehandling. Dette er tydelig kommunisert i departementets styringsdokumenter til politidistriktene og særorganene, samt i Riksadvokatens mål- og prioriteringsskriv.