Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:49 (2000-2001)
Innlevert: 25.10.2000
Sendt: 25.10.2000
Besvart: 03.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Buskerud Fylkeskommune ved et enstemmig fylkesutvalg ber i en uttalelse om at vinterstenging av Rv 50 Hol-Aurland vinteren 2000-2001 ikke blir gjennomført, da dette vil føre til store vansker for næringslivet i Øvre Hallingdal.
Hva vil statsråden gjøre for å imøtekomme dette ønsket?

Begrunnelse

Buskerud og Hordaland fylkeskommuner skal utarbeide en analyse av miljøkonsekvensene for helårsdrift på Rv 7 over Hardangervidda. Inntil en er ferdig med denne analysen, vil det ikke være riktig å stenge disse to fjellovergangene.
I tidsrommet 1996-2000 var Rv 7 steng 2 153 timer, mot 520 timer på Rv 50. Kolonnekjøring 1996-2000 var 3 258 timer på Rv 7 mot 1 416 timer på Rv 50. Dette vil bety at Øvre Hallingdal vil stå uten vegforbindelse over til Vestlandet i lange tider i vinterhalvåret.
Rv 50 er ferjefri og midlertidig stamveg, jf Stortingets vedtak. Det er flere som kjører Rv 50 enn Rv 7 i vinterhalvåret. Dersom Rv 7 og Rv 50 må holdes stengt, vil dette medføre sterk belastende trafikk i Hemsedal sentrum - et sentrum som allerede har for stor trafikkbelastning.
I Stortingets møte 1. mars 1985 ble Rv 50 opptatt som riksveg. Turisme er et satsningsområde også i Øvre Hallingdal, og sentrale myndigheter må være med å legge forholdene til rette bl.a. ved en god infrastruktur.
Sett i forhold til den store trafikken som går på Rv 7 og Rv 50, står ikke tildelingen av midler i forhold til trafikkmengden.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Lærdalstunnelen vil som kjent bli åpnet for trafikk 27. november i år. Som følge av det forbedrede vegtilbudet mellom Øst- og Vestlandet som Lærdalstunnelen representerer, har Statens vegvesen vurdert om det fortsatt er samfunnsøkonomisk forsvarlig å holde Rv 7 over Hardangervidda og Rv 50 mellom Hol og Aurland vinteråpne.

Resultatet av disse vurderingene viser at de transportøkonomiske ulempene ved å stenge rv 50 er vesentlig mindre enn ved å stenge Rv 7. Trafikken på Rv 50 forventes å bli sterkt redusert etter åpningen av Lærdalstunnelen. Ifølge de beregninger som er utført vil Vegvesenets kostnader utgjøre ca. 3 mill. kr mer enn brukernes nytte av åpen veg. Det kan vanskelig forsvares å bruke såpass mye midler til å holde Rv 50 vinteråpen, når også mange lønnsomme tiltak innen sektoren ikke kan prioriteres.

I St.prp. nr. 1 er det foreslått at Rv 7 foreløpig holdes vinteråpen ett år. I løpet av dette året vil man få sikrere kunnskap om trafikkoverføringen fra Rv 7 til E16 og om virkningene for Rv 52 Hemsedal etter at Lærdalstunnelen er åpnet.

Rv 7 over Hardangervidda går i et område der det kan være konflikter mellom rasjonell transport og forholdet til villreinstammen og dens mulighet for å finne beiteområder vinterstid. Det skal gjøres ytterligere vurderinger av de konsekvenser en vinteråpen veg kan få for villreinstammen.

Forskjellen i regularitet påvirker trafikkmengden, og kommer til uttrykk i lønnsomhetsvurderingene. Til tross for at Rv 7 har lavere regularitet, er de transportrelaterte kostnadene ved en stenging vesentlig større her enn for Rv 50. Vinterstengning av Rv 7 er beregnet å gi en netto økning av de transportrelaterte kostnader på over 10 mill. kr per år.

Vintertjenesten på Rv 7 og Rv 50 er nå til behandling i Stortinget i forbindelse med budsjettet for 2001.