Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:53 (2000-2001)
Innlevert: 26.10.2000
Sendt: 27.10.2000
Besvart: 03.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Stortinget fattet 20.12.99 følgende vedtak: "Stortinget ber Regjeringen om å utarbeide forskrift om kommersiell virksomhet for gokart. Følgende legges til grunn: 1. Aldersgrensene for kjøring med gokart på lukkede baner og haller utenom organisert motorsport senkes. 2. Det fastsettes et regelverk for godkjenning av slike baner og haller. 3. Punktene 1 og 2 iverksettes fra 1. juni 2000".
Når vil statsråden sørge for at vedtaket blir iverksatt?

Begrunnelse

Etter at vedtaket ble kjent har flere medlemmer av samferdselskomiteen fått henvendelser om saken. Jeg finner det unødvendig å begrunne hvorfor jeg stiller dette spørsmålet. Jeg viser til debatten og vedtaket fattet i Stortinget 20. desember 1999 der iverksettelsesdatoen er 1. juni 2000.
I dag er det 26. oktober 2000.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Som omtalt i St.meld. nr. 4 (2000-2001) har Vegdirektoratet utarbeidet et forslag til nytt regelverk for kommersiell utleie av go-kart som har vært på høring. Saken er nå til behandling i Samferdselsdepartementet. Bakgrunnen for at arbeidet med denne saken har tatt lenger tid enn hva Stortinget forutsatte skyldes bl.a. nødvendig tidsbruk knyttet til gjennom- føring av høring av forslaget til endringer av det aktuelle regelverket. I tillegg har det vært behov for å foreta en del avklaringer i forhold til fastsetting av regelverk for godkjenning av de aktuelle baner og haller, jf. her punkt 2 i Stortingets vedtak. Det tas imidlertid sikte på å få fastsatt nytt regelverk for denne virksomheten så snart som mulig.