Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:54 (2000-2001)
Innlevert: 02.11.2000
Sendt: 02.11.2000
Besvart: 09.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil fiskeriministeren bidra til at Jæren Friluftsråd får overta Kvassheim Fyrstasjon for en symbolsk sum?

Begrunnelse

Det har nå gått lang tid siden Kvassheim fyrstasjon ble lagt ut til avhending. Fyrstasjonen ligger i et meget populært utfartsområde på Jæren, og er et viktig innslag i et spennende kystkulturelt miljø. Lokalt har det vært stor uro for at fyrstasjonen skal overtas av personer eller organisasjoner som ikke vil ha som hensikt å åpne stasjonen for allmennheten.
Derfor har Jæren friluftsråd, med støtte fra Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland Fylkeskommune, og Hå kommune, tilskrevet Det kgl. Fiskeridepartementet 6. april d.å. med ønske om å overta Fyrstasjonen.
Jæren friluftsråd er en interkommunal organisasjon som eies av 8 kommuner på Jæren. I dag forvalter organisasjonen 27 000 da. fordelt på en rekke eiendommer i regionen, hvorav 10554 dekar forvaltes på vegne av DN. I tillegg har organisasjonen bygget Friluftshuset på Orre, Friluftstunet i Brekko, og har under planlegging et nytt senter ved Månafossen. Alle disse områdene er populære utfartsmål for hele regionen. Gjennom forvaltningen av disse har Jæren Friluftsråd vist at de på en flott måte ivaretar interessene til innbyggerene i medlemskomunene.
Jæren Friluftsråd har enda ikke fått en avklaring på sin henvendelse om overtakelse av Kvassheim Fyrstasjon. Gjennom hele året har det vært en omfattende diskusjon om bruken av eiendommen, og regionen fortjener en avklaring. Overdras Kvassheim Fyrstasjon til Jæren Friluftsråd kan Det Kgl. Fiskeridepartement være sikker på at allmennhetens tilgjengelighet til eiendommen blir godt ivaretatt.

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Kvassheim fyranlegg søkes avhendet, ettersom dette ikke lenger er i bruk.

Ifølge statens instruks om fast eiendom skal avhending som hovedregel skje etter offentlig kunngjøring og på grunnlag av skriftlige bud. Ved avhending av fyrstasjoner vil Fiskeridepartementet likevel søke å følge den prioritering som er lagt fram for Stortinget, senest i St.meld. nr. 33 (1996-97) Vurdering av den gjennomførde nedlegginga av vakthaldet på fyr. Følgende prosedyre er derfor lagt til grunn også ved den pågående prosessen om avhending av Kvassheim fyrstasjon:

- Takst innhentes

- Aktuelle statlige, fylkeskommunale eller kommunale institusjoner kontaktes for mulig overdragelse, fortrinnsvis til takst

- Skulle disse ikke være interessert, vil man kontakte foreninger med allmennyttige formål, og til slutt vurdere salg til private.

Bakgrunnen for ønsket om å følge denne prosedyre er at fyrstasjoner i stor grad er knyttet til et steds historie og lokale kultur, og derfor vil være attraktive som kulturminner, ofte også som kultursentra.

I de tilfeller hvor statlige, fylkeskommunale eller kommunale institusjoner og/eller foreninger med allmennyttige formål er interessert i å overta eiendommen, men de aktuelle bud på eiendommen ikke er i samsvar med den foreliggende takst, vil fagdepartementet, i dette tilfelle Fiskeridepartementet, måtte legge saken fram for Finansdepartementet og deretter Stortinget for godkjennelse. I de tilfeller Fiskeridepartementet skal anbefale salg til allmennyttig formål vil det måtte foreligge en plan for hvordan allmennheten skal sikres tilgang, og det vil også måtte utarbeides planer for framtidig bruk av fyrstasjonen.

Etter at fristen var gått ut, hadde Kystdirektoratet mottatt 6 bud på Kvassheim fyrstasjon, inklusive budet fra Jæren friluftsråd. Ut fra de foreliggende bud har Kystverket gitt uttrykk for et behov for ytterligere avklaring før en innstilling om salg kan utarbeides. Slik innstilling vil foreligge i nær framtid, og vil da bli oversendt departementet for vurdering og avgjørelse. Jæren friluftsråds bud vil da også bli vurdert i forhold til de andre tilbudene, både med hensyn til planer for allmennhetens tilgang til fyrstasjonen og for framtidig forvaltning av eiendommen. Jeg kan altså ikke her og nå love at Jæren friluftsråd får overta Kvassheim fyrstasjon for en symbolsk sum, men kan love at jeg vil legge fram saken i henhold til de retningslinjer som saken krever.