Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:56 (2000-2001)
Innlevert: 03.11.2000
Sendt: 06.11.2000
Besvart: 13.11.2000 av kulturminister Ellen Horn

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre Center for Afrikansk Kulturformidlings framtid slik at de får mulighet til å fortsette sitt viktige arbeid for å fremme kulturell kontakt og forståelse mellom Norge og Afrika?

Begrunnelse

Stiftelsen Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK) har gjennom 25 år drevet en unik kulturspredning og holdningsskapende arbeid i Norge. Med det afrikanske kontinents kultur som spesialitet, har CAK utviklet et omfattende tilbud av aktiviter rettet mot ulike alders- og interessegrupper rundt om i landet. P.g.a sin spesielle art og aktivitsbredde er CAK avhengig av offentlig støtte for å kunne drive sin virksomhet etter formålsparagrafen. De første 15 årene av sin eksistens mottok Centeret kun sporadisk økonomisk støtte fra det offentlige.
En vesentlig del av CAKs virksomhet er basert på bruk av ekspertise fra afrikanske land; danse- og musikkpedagoger, foredragsholdere og artister. Utgifter knyttet til slike gjestende medarbeidere utgjør ca. femti prosent av CAKs totale årlige budsjett.
Ved utgangen av 1991 hadde CAK en akkumulert gjeldspost på 2 mill kr. I 1992 ble CAK definert som et nasjonalt ansvar og den første offisielle drifsstøtten på kr 450 000,- ble gitt over Kulturdepartementets budsjett post for Ymse tiltak. Av dette var kr 100 000 øremerket gjeldssanering.
CAK sliter fortsatt med gammel gjeld. Kravet for skyldig gammel arbeidsgiveravgift, inklusive renter og omkostninger fra tidligere skyldige skattetrekk, utgjør fra Kemneren totalt kr 993 140,-. Gammel gjeld hemmer CAKs arbeid i dag, selv om de har arbeidet aktivt for å bli kvitt gjelda.
I dag mottar CAK i alt kr 530 000,- over posten "Statstilskudd til visse kulturformål". Støtten utgjør ca 27 pst. av centerets årlige budsjett. De øvrige inntektene kommer i hovedsak fra CAKs kursvirksomhet. Til sammen utgjør ikke dette nok til å møte dagens behov og ønsker når det gjelder senterets kulturspredningstiltak og forebyggende arbeid overfor barn og unge. For noen år siden utarbeidet CAK en bemanningsmodell som skulle sikre og videreutvikle driften på et forsvarlig kunstnerisk nivå. Senteret har i flere år søkt om midler til dette formålet, men uten å lykkes.
CAK sliter med både gammel gjeld og med å klare løpende driftsutgifter. På den bakgrunn ber vi statsråden vurdere CAKs totale situasjon slik at CAK kan fortsette sitt viktige arbeid.

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK) gjør en stor innsats og har en viktig rolle når det gjelder formidling av informasjon om afrikansk kultur og for holdningsskapende arbeid i Norge om flerkulturelle spørsmål. Den er en av de institusjonene som lengst har arbeidet med å fremme forståelse for de positive virkningene de flerkulturelle dimensjonene har for det norske samfunn.

Statstilskuddet til CAK bevilges under kap. 320 Allmenne kulturformål, post 74 Tilskudd til faste tiltak under Norsk kulturråd og er kr 527.000 for 2000. I søknaden til Norsk kulturråd for 2001, registrert i Kulturrådet 3. mars i år søker CAK om at tilskuddet blir utvidet til 1 mill. kroner for å kunne lønne en administrativ leder på full tid. Av budsjettet for 2001, som følger søknaden går det fram at det av et totalt budsjett på 2.350.000 kroner - i tillegg til lønn og sosiale utgifter, utgifter til artister etc. - er budsjettert med 120.000 kroner til avdrag og renter på gjeld.

For 2001 har departementet ikke funnet anledning til å prioritere å øke kap. 320 post 74. Denne posten er, korrigert for tekniske justeringer, foreslått videreført i 2001 på samme nivå som i 2000, jfr. St.prp. nr. 1 (2000-200 ).

Kulturdepartementet yter normalt ikke tilskudd til dekning av gjeld eller underskudd som er opparbeidet i tidligere år. Selv om jeg har forståelse for at renter og avdrag på gjeld er tyngende for CAKs økonomi og reduserer senterets mulighet til å drive en god faglig virksomhet, kan Kulturdepartementet ikke bidra finansielt til å nedbetale CAKs gjeld ved et ekstraordinært tilskudd eller ved å øke tilskuddet på annen måte.

Kulturdepartementet er som nevnt innledningsvis klar over betydningen av CAKs innsats. Størrelsen på det statlige driftstilskuddet til CAK vil bli nøye vurdert i forbindelse med fremtidige årsbudsjetter.