Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:60 (2000-2001)
Innlevert: 08.11.2000
Sendt: 10.11.2000
Besvart: 16.11.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I mai og juni 1995 inntraff den største flom på østlandet på svært lang tid, og der Glomma og Lågen, samt Trysilvassdraget ble hardest rammet.
I St.meld. nr. 42 (1996-97) Tiltak mot flom, ble det vedtatt at 5 av 10 prosjekter i Flomtiltaksutvalget i Glomma og Lågen skulle kunne plasseres administrativt i Samlet Plan. Ut fra den kjennskap undertegnede har til saken har ikke disse vedtak blitt fulgt opp.
Hva vil statsråden gjøre for å få disse vedtakene fulgt opp, og når forventes det at de blir realisert?

Begrunnelse

Flomtiltaksutvalgets utredning, jf. NOU 1996:16 om tiltak mot flom, utgjorde en viktig referanse for St.meld. nr. 42 (1996-97).
I nevnte stortingsmelding tok Jagland-regjeringen til orde for en begrenset utvidelse av adgangen til administrativ behandling av 5 av 10 prosjekter som var fremhevet av Flomtiltaksutvalget med flomdempingseffekt i Glomma og Lågen, og at vassdragsregulering til flomdemping skulle tillegges betydelig større vekt i Samlet Plan. De fem prosjektene dette gjaldt var følgende:
- Osensjøen - Østre Æra/Vesleflisa
- Storsjøen i Rendalen
- Raudalsvatn/Øvre Otta
- Bygdin
- Vinsteren/Heimdalsvatn(Bygdin)
Regjeringen tok videre sikte på å fremme de øvrige prosjekter som var fremhevet av Flomtiltaksutvalget for stortingsbehandling, utenom en fullstendig rullering av Samlet Plan.
Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser vises det til at Regjeringen skulle legge opp til en styrking av NVEs ressurser til arbeidet med flomvarsling og flomsikringstiltak. Regjeringen sa videre at de ville komme tilbake til spørsmålet om økte bevilgninger til de tiltakene som var omtalt i stortingsmeldingen.
Ut fra det undertegnede kjenner til har det ikke blitt bevilget mere penger til å iverksette tiltak opp i mot de fem nevnte prosjekter, og at tiltak rundt disse prosjektene har stått i stampe siden storflommen i 1995.

Olav Akselsen (A)

Svar

Olav Akselsen: Det er rett at det i St.meld. nr. 42 Tiltak mot flom vart gjort framlegg om administrativ handsaming i Samla Plan av fem prosjekt i Glomma og Lågen. Dette vart og fulgt opp av energi- og miljøkomiteen. I Innst. S. nr. 244 (1996-97) heiter det:

"Komiteen har merket seg at vassdragsreguleringer er sentralt for demping av flommer og er enig i at flomdemping bør tillegges vekt i Samlet plan.

Komiteens flertall, medlemmet fra Arbeiderpartiet og medlemmet Hillgaar, er enig i at det gis en begrenset utvidelse av adgang til administrativ behandling av de prosjekter som er fremhevet av Flomtiltaksutvalet: Osensjøen-Østre Æra/Vesleflisa, Storsjøen i Rendalen, Raudalsvatn/Øvre Otta, Bygdin, Vinsteren/Heimdalsvatn(/Bygdin)."

Stortingsfleirtalet såg opphavleg positivt på ei administrativ plassering av fleire av dei tilrådde prosjekta, men hadde som føresetnad at:

"departementet på en mer konkret og egnet måte informerte Stortinget om aktuelle flomdempingseffekter og eventuelle ulike interessekonflikter knyttet til hvert enkelt prosjekt . . .".

I tråd med dette foreslo Olje- og energidepartementet fylgjande for budsjetterminen 1998, jf. St.prp. nr. 1 (1997-98) del II Administrativ behandling av vannkraftprosjekter i Glomma og Lågen og Budsjett-innst. S. nr. 9 (1997-98):

"De fem nedenfornevnte prosjektene vurderes av departementet som de minst konfliktfylte i forhold til berørte bruker- og verneinteresser. På denne bakgrunn foreslår Olje- og energidepartementet at Stortinget samtykker i en administrativ plassering av følgende prosjekter, jf Forslag til vedtak VII:

- Osensjøen-Østre Æra/Vesleflisa

- Storsjøen i Rendalen

- Raudalsvatn/Øvre Otta

- Bygdin

- Vinsteren/Heimdalsvatn (Bygdin)"

Grunnlaget for Olje- og energidepartementet si vurdering var den gjennomgangen Flomtiltaksutvalget gjorde av flomdempingseffekt og interessekonfliktar knytt til kvart einskilt prosjekt i NOU 1996: 16 Tiltak mot flom.

Framlegget frå departementet vart vedteke av Stortinget.

Miljøverndepartementet er ansvarleg for Samla Plan. I januar 1998 ba difor Olje- og energidepartementet Miljøverndepartementet om å setja i verk det som var naudsynt for å fylgja opp desse vedtaka.

Det er no semje mellom Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet om at desse fem prosjekta kan verta fritekne frå Samla Plan og at ein såleis kan søkja om konsesjon.

Eg kan ikkje sjå at det er ein føresetnad at staten skal gje tilskot for å få realisert desse prosjekta. I alle høve må det no vera opp til dei einskilde utbyggjarane å gå vidare dersom dei ynskjer å få prosjekta konsesjonshandsama.