Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:64 (2000-2001)
Innlevert: 10.11.2000
Sendt: 10.11.2000
Besvart: 21.11.2000 av justisminister Hanne Harlem

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I statsrådens svar til stortingsrepresentant Bjørn Hernæs, fremgår de erstatninger som enkene/familiene til de drepte politimennene på Austbø i Nordland har fått utbetalt.
Er statsråden fornøyd med den erstatning de etterlatte har fått utbetalt, og hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for å rette opp dette forhold?

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: De etterlatte etter de drepte polititjenestemenn i Austbø er så langt blitt tilkjent det maksimale erstatningsbeløp som det er mulig å gi i henhold til gjeldende regelverk, slik dette ble redegjort i mitt svar på spørsmål 40 til stortingsrepresentant Bjørn Hernæs. Ingen erstatning kan imidlertid oppveie for det tap som er påført de etterlatte, tatt i betraktning den store påkjenningen de har vært gjennom som følge av drapene. Når det gjelder størrelsen på erstatningen i slike saker, viser jeg til at Regjeringen, i Ot.prp. nr. 4 (2000-2001), har foreslått å øke maksimalbeløpet pr. skadetilfelle fra kr. 200.000,- til kr. 1. mill. Dette vil gjelde for straffbare handlinger begått etter lovens ikrafttredelse.