Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:66 (2000-2001)
Innlevert: 10.11.2000
Sendt: 10.11.2000
Besvart: 17.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Oppdrett av andre marine arter enn laks er nå inne i en rivende utvikling. Fiskerilovgivningen i dag er i stor grad fullmaktslover med utspring i saltvannsfiskeloven. Derfor får forvaltningens frie skjønn stor betydning. Ettersom utviklingen av en mer mangeartet oppdrettsnæring nå er i kjømda er det behov for en grensedragning mellom viltfangede arter og oppdrettsarter. En slik grensedragning bør skje etter debatt og avklaring i Stortinget.
Vil statsråden ta initiativ til en slik stortingsmelding?

Begrunnelse

Utviklingen innen oppdrettsnæringen vil trulig føre til at mange flere arter som til vanlig fanges ville, nå vil bli høstet i mærer eller landbaserte oppdrettsanlegg. Det er derfor behov for å debattere grensedragningen mellom oppdrettslovgivningen og Råfiskloven. En eventuell stortingsmelding bør inneholde elementer om omsetningsrett i henhold til råfiskloven, salg av konsesjoner/kvoter, salg av havområder jf. havbeiteloven og salg av oppdrettskonsesjonenes arealer. Privatisering av allemannsretten og børsnoterte selskapers rett til å overta den frie allmenning og mulig utenlandske kjøp av denne via børsene i Norge og utlandet bør også være temaer for stortingsmeldingen. Forholdet til EØS-avtalen bør også inngå som en naturlig del av meldingen. Det er viktig å få vurdert kvalitetskontrollen. Et annet tema er transitt av fiske fra utenlandske fartøy gjennom Norge, som skissert i Nasjonal transportplan.

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Jeg mener det er viktig at spørsmål av stor betydning for fiskeri- og havbruksnæringen blir forelagt Stortinget. Dette gjelder ikke minst temaer av prinsipiell og politiske karakter knyttet til det arbeid vi nå er i gang med for å legge til rette for en betydelig økt verdiskaping i marin sektor.

Spørsmål knyttet til dagens omsetningssystem av fisk ble forelagt Stortinget i St.meld. nr. 51 (1997-98) Perspektiver på norsk fiskerinæring. I samme melding ble også spørsmål som kvalitetskontroll og enkelte andre forhold ved EØS avtalen omtalt.

Jeg vil videre vise til at Fiskeridepartementet annet hver år legger fram stortingsmeldinger om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven, senest i St.meld. nr. 23 (1999-2000) for 1997 og 1998. I denne ble det bl.a. gitt en oversikt over gjennomføringen av førstehåndsomsetningen med belysning av en del aktuelle problemstillinger samt behov for endringer i regelverket, herunder for skjellomsetningen i tilknytning til den raske utviklingen i skjelloppdrett. Neste melding, om gjennomføring av råfiskloven m.v. i 1999 og 2000, vil bli fremmet neste år.

I St.meld. nr. 48 (1994-95) Havbruk - en drivkraft i norsk kystnæring, ble en rekke temaer knyttet til utviklingen i oppdrettsnæringen behandlet. Når det gjelder forholdet til allemannsretten og etablering i næringen vil jeg henvise til Ot.prp. nr. 63 (1999-2000) om lov om havbeite, jf. Innst. O. nr. 15 (2000-2001), som skal behandles av Odelstinget 6. desember 2000. I forbindelse med det arbeidet som er igangsatt med revisjon av oppdrettsloven - med sikte på en ny havbrukslov - kan det være aktuelt å vurdere forskjellige spørsmål i grenseflaten mellom regelverkene for oppdrett og villfanget fisk, herunder omsetningsforholdene.

Jeg vil for øvrig vise til at Stortingets presidentskap har samtykket i at jeg om kort tid skal gi en havbrukspolitisk redegjørelse i Stortinget. Denne er tidfestet til medio januar 2001.