Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:67 (2000-2001)
Innlevert: 10.11.2000
Sendt: 13.11.2000
Besvart: 20.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Fra Nedre Eiker Kommune er det sendt to søknader som det ikke er kommet svar på. Søknad 1 handler om dispensasjon fra krav - kvalifikasjoner for rektorstilling ved alternativ ungdomsskole, "Sagstedbrua"; sendt 16.11.99 via SUBU.
Søknad 2 gjelder Eknes ungdomsskole, om "prøveprosjekt karakterfri/alternativ vurderingsform for skoleåret 2000/2001".
Når vil svarene på søknadene forelegges søkeren?

Begrunnelse

Søknad nr.1 ble sendt via Statens Utdanningskontor i Buskerud (SUBU). Etter diverse purringer pr. tlf. fikk kommunen telefonisk svar fra en jurist hos SUBU. Vedkommende meddeler at de har fått søknaden tilbake fra KUF fordi KUF mener SUBU er rett instans. Vedkommende sier at KUF tar feil på dette punkt. Videre sier vedkommende at Nedre Eiker bør sende ny søknad, men nå med ordlyd som "søknad om forsøk...." (til forskjell fra dispensasjon fra krav for rektorstilling). Det ble lovet at en ny søknadsbehandling skal gå fort, idet KUF har gjort en feil. Ca. 2. oktober ble det sendt ny søknad med "riktig" ordlyd. Det er ennå ikke kommet noe svar.
Søknad nr. 2 ble også sendt via SUBU. Derfra ble den sendt til KUF 05.06.00. Nedre Eiker purret også på denne via tlf. Ca. 18. sept. lovte saksbehandler i KUF å behandle søknaden innen høstferien (uke 40: 2. - 6. okt.)"Da kan N. Eiker ringe tilbake til KUF". Det gjorde man, og fikk som svar at saksbehandler var syk, og søknaden av den grunn ikke behandlet. "Men den vil bli behandlet i uke 41".
Mandag 16. okt. ringte N. Eiker til KUF. Der fikk de vite at saksbehandler var gått for dagen, at KUF ikke kan gi svar pr. tlf., at svaret ikke er så enkel som å si ja el. nei. Men saken var gjenstand for behandling i uka som gikk, og det er sannsynlig at svar sendes skriftlig til Nedre Eiker innen to uker. Det har fortsatt ikke kommet noe svar.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Begge søknadene som representanten Marthinsen stiller spørsmål om, er en del av et større antall forsøkssøknader departementet har mottatt etter at Stortinget vedtok en egen forsøksparagraf i opplæringsloven.

De innkomne søknadene varierer både når det gjelder innhold, omfang og hvor gjennomarbeidet de er. I mange tilfeller er det også behov for utstrakt kommunikasjon med søkerkommunen for å få søknaden presis nok.

Det er videre vesentlig for både departementet og de som deltar i forsøkene, at søknadene får likeverdig behandling. Dette er særlig viktig nå når vi befinner oss i startfasen etter stortingsvedtaket om forsøksparagrafen, spørsmål om det nye nasjonale læringssenterets medvirkning og forankringen av det praktiske arbeidet med forsøkene er under vurdering.

Søknader om forsøk skal også drøftes med organisasjonene, både på lokalt og sentralt hold. Jeg legger vekt på dette, og finner det rimelig at arbeidet får den nødvendige tid. En annen side ved saken er selvsagt at partene må ta høyde for at forsøksprosjekter trenger tid til forberedelse, vanligvis også etter at godkjenning er gitt.

Når det gjelder søknad nr 1 i spørsmålet fra representanten Marthinsen har det vært uklart om kommunen søkte om en permanent dispensasjon eller forsøk. Det er først i brev fra kommunen av 10.10.00 til Statens utdanningskontor i Buskerud at det kommer fram at det søkes om forsøk etter opplæringslovens § 1-4. Søknaden er til behandling, og vil bli besvart så snart som mulig.

Søknad nr. 2 som Marthinsen spør om, er i avslutningsfasen, og svaret til Nedre Eiker kommune vil derfor foreligge om kort tid.