Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:71 (2000-2001)
Innlevert: 14.11.2000
Sendt: 14.11.2000
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 23.11.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Arbeidssituasjonen for norske dykkarar er prega av lite sikre tilsettingstilhøve og dette kan gå ut over tryggleiken. Samstundes sviktar det på rekrutterings- og utdanningsfronten, og det har også konsekvensar m.a. for tryggleiken.
Kva vil statsråden gjere for å betre tryggleiken for dykkarane og eventuelt vil noko bli gjort for å gjenoppretta klokkedykkarutdanninga?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Innledningsvis vil jeg bemerke at det er Kommunal- og regionalministeren som har ansvaret for spørsmål vedrørende sikkerhets- og arbeidsmiljøforhold for dykkerne på norsk sokkel.

Tendensen på norsk sokkel i dag er at få norske dykkere, og trolig færre utenlandske dykkere har fast ansettelse hos de entreprenørselskapene de jobber hos. Dykkerne som er aktive på sokkelen er i stor grad selvstendig næringsdrivende som leier seg inn til entreprenørselskapene for enkeltoppdrag.

Etter det jeg har fått opplyst fra Oljedirektoratet (OD), viser erfaringer fra direktoratets tilsyn ingen konkrete støttepunkter for at faste ansettelser gjør sikkerhetsforholdene i virksomhetene bedre. Dette fordi operatørselskapene på norsk sokkel skal sørge for at sikkerheten blir opprettholdt, uansett hvor aktiviteten foregår, hvem som er involvert i aktiviteten og uavhengig av hva slags tilknytningsforhold de som utfører arbeidet har.

En fast og mer langsiktig tilknytning til den virksomheten der arbeidet utføres vil likevel etter min vurdering kunne være gunstig, spesielt i lys av at det bør være kontinuitet i sikkerhetsarbeidet og ved utvikling av gode holdninger til sikker jobbutførelse.

Når det gjelder den sviktende rekrutteringen har det historisk sett aldri vært problemer med å få nok elever til kurstilbud, verken for overflate- eller klokkedykkerkurs. Det har til nå vært avholdt kurs for overflateorientert dykking kontinuerlig de siste 10 år, mens det ikke er avholdt kurs i klokkedykking de seneste år. Dette har delvis basert seg på skoleledelsens egne vurderinger og forhold som knytter seg til kostnader og tilgang på anlegg.

Virksomhetene som opererer på norsk sokkel har krav på seg til å benytte kvalifisert arbeidskraft. Dersom kvalifisert arbeidskraft ikke finnes i Norge på grunn av manglende rekruttering og skoletilbud, må man gå til utlandet. Så lenge det benyttes kvalifiserte folk kan jeg ikke se at det skulle ha betydning for sikkerheten om disse er norske eller utenlandske.

For øvrig kan jeg nevne at et departementsnedsatt utvalg nylig har oversendt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) et forslag om fremtidig dykkerutdanning i Norge. Gjennom OD har departementet gitt positivt innspill til utvalget når det gjelder fremtidig behov for utdanning på klokkedykking/metningsdykking. Spørsmålet om opprettelse av lærefag under lov om fagopplæring i arbeidslivet ligger imidlertid til KUF slik at det vil være dette departement som må følge opp saken videre

Når det gjelder sikkerheten for dykkerne på norsk sokkel i dag har OD i de siste 10-15 årene ført tilsyn med dykkervirksomheten i et omfang som trolig overskrider andre deler av virksomheten, sett i forhold til aktivitet. Alle bemannede undervannsoperasjoner er gjenstand for en samtykkebehandling. Dette betyr at operatøren må legge frem en konkret beskrivelse av de aktuelle dykkeraktivitetene og hvordan sikkerhetsmessige elementer ivaretas.

I tillegg til regulær tilsynsaktivitet følger også OD opp dykkeroperasjoner generelt i fagmøter med operatørselskapene. På slike møter blir de konkrete resultater av ODs tilsyn og operatørenes egne tilsyn drøftet. OD har også faglig kontakt med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene OLF og NOPEF, samtidig med et nært samarbeid/dialog med andre lands myndigheter.

Jeg vil forøvrig sørge for at rammeregelverket til enhver tid fremstår som hensiktsmessig, og at de sikkerhetsmessige forhold er godt ivaretatt i regelverket. Videre vil jeg se til at myndighetene vil følge opp dykkeraktivitetene i petroleumsvirksomheten med tilsyn for å verifisere at aktørene ivaretar de sikkerhetsmessige aspekter ved virksomheten.