Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:75 (2000-2001)
Innlevert: 17.11.2000
Sendt: 17.11.2000
Besvart: 24.11.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Arkeologiske undersøkelser på Karmøy har avdekket havneaktivitet fra vikingtid til et stykke ut i middelalderen. Her er registrert skip i sjøbunnens øverste lag, og arkeologene forventer at her kan gjøres verdifulle funn som kan bidra til større kunnskap om Norges historie. Sjøbunnen er uforstyrret av aktivitet i nyere tid, her kan ligge kulturlag av anseelig alder.
Vil statsråden ta initiativ til at det bevilges midler til sikring og utgravning i dette området?

Begrunnelse

Vanligvis oppstår behovet for arkeologisk utgravning når et område skal bebygges eller på annen måte utnyttes til kommersielle eller offentlige formål. Bekostningene ved utgravningen blir da belastet det prosjekt som søkes realisert i det arkeologisk interessante området. Når det gjelder utgravning av det forlatte havneområdet ved Avaldsnes, er problemstillingen en helt annen. Dette området skal ikke utnyttes hverken til private eller offentlige områder. De marinarkeologiske undersøkelser som alt er gjort, henger sammen med den historieforskning som er knyttet til Avaldsnes, landets eldste kongssete, med en historie som strekker seg flere tusen år tilbake i tid. Skipsfunnet som er registrert er datert tilbake til Håkon Håkonssons tid, og er like gammelt som Olavskirken på Avaldsnes. Dette ligger i sjøbunnens øverste lag, og er lett tilgjengelig for amatørdykkere. I samme lag er det alt gjort flere verdifulle funn like under overflaten.
Der er i dag ingen bebyggelse rundt det gamle havneområdet, og området er derfor sårbart for useriøse amatører. Det vites ikke sikkert hvor langt tilbake i tid her har vært havneaktivitet, men det regnes som sannsynlig at en utgravning av området kan gi vesentlige bidrag til vår kunnskap om landets eldste historie. Da bekostningene ved utgravning ikke kan belastes noe utbyggingsprosjekt, synes det rimelig at staten går inn med midler slik at vår felles historiearv kan ivaretas på en betryggende måte.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Jeg viser til Deres oversendelse av 17. november 2000 av spørsmål nr. 75 fra stortingsrepresentant Inger Stolt-Nielsen til skriftlig besvarelse. Spørsmålet knytter seg til sikring og utgraving av de arkeologiske funn som er gjort i sjøområdet ved Avaldsnes på Karmøy.

Kulturminnene og kulturmiljøet på Avaldsnes representerer viktige nasjonale kulturhistoriske verdier. Her finner vi bl.a. landets eldste kongesete og en middelalderkirke, men området har viktige kulturminner og rike funn fra alle tidsepoker.

Jeg er kjent med at en både regionalt og lokalt er opptatt av å bevare og formidle de kulturhistoriske verdiene i området. Avaldsnes er bl.a. valgt som Rogaland fylkes tusenårssted. Kommunen har utarbeidet reguleringsplaner for området for å sikre og videreformidle kulturminneverdiene i området. Reguleringsplanene inneholder bl.a. område for historisk leirskole med vikinggård og Norvegen historiesenter, et forsknings- og formidlingssenter som skal presentere norgeshistorien sett fra Karmsundet. Også deler av sjøarealet er omfattet av reguleringsplanene og regulert til sjøområde; formål bevaring.

Kommunen ønsker bl.a. å aktivisere Avaldsnes som kulturminneområde, både på grunnlag av eksisterende kunnskap og gjennom ny forskning, og har for å frembringe ny kunnskap om områdets historie satt i gang Avaldsnesprosjektet. På grunnlag av midler bl.a. fra dette prosjektet har Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) og Stavanger Sjøfartsmuseum gjennomført arkeologiske registreringer i området, både på land og i sjøområdene utenfor. Registreringene vil bli presentert i en rapport som er under ferdigstillelse ved AmS. Denne rapporten vil danne grunnlag for videre planer for undersøkelser i området, herunder også ulike sikringstiltak og eventuelle utgravinger. Jeg vil derfor avvente denne rapporten og en eventuell søknad om videreføring av prosjektet før jeg tar stilling til den videre oppfølging.