Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:77 (2000-2001)
Innlevert: 17.11.2000
Sendt: 20.11.2000
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 24.11.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Vil statsministeren personlig bidra til at FN-veteranen og hedersmannen Ø.S. snarest får innvilget yrkesskadeserstatning?

Begrunnelse

Ø.S., født i 1948, fra Kristiansand, fikk kreft som offiser i FNs og NATOs fredsbevarende styrker i Bosnia. 52-åringen fra Kristiansand reiste ut frisk og kom hjem dødssyk. Legene konstaterte prostatakreft med spredning i november 1998 og gav ham 2 år igjen å leve. Mens livet går mot slutten kjemper han for rettferdighet som FN-veteran. Forsvarets egne leger mener det er sannsynlig at det krigsherjede, forurensede miljøet rundt den bosniske byen Tuzla gjorde kapteinen, som tjenestegjorde som hygieneoffiser, kreftsyk. Nylig fikk han avslag i kravet om yrkesskadeerstatning av Statens Pensjonskasse. Med den begrunnelse at man ikke kan bevise at han har vært utsatt for en arbeidsulykke eller påvirkning i arbeidet som konkret var årsaken til kreften.

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Statsministeren har i brev av 22. november 2000 til Stortinget bedt meg som fagstatsråd besvare dette spørmål.

Jeg viser til at Trygdekontoret i nærværende sak har vedtatt yrkesskade med hjemmel etter en særbestemmelse i folketrygdloven § 13-8 f og menerstatning etter folketrygdlovens § 13-17 er utbetalt. Bestemmelsen gir militært personell som deltar i internasjonale fredsoperasjoner, yrkesskadesdekning ved en hver skade og sykdom som er påført eller oppstått under opphold i utlandet. Dette uten at det alminnelige kravet til årsakssammenheng mellom tjenesten og den påberopte skade/sykdom er tilfredsstilt.

Arbeidsgiveres plikt til å yte yrkesskadeserstatning i tillegg til folketrygdloven er hjemlet i lov om yrkesskadesforsikring. For arbeidstakere i staten har de sentrale parter regulert ytelser ved yrkesskadeserstatning i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 24. Når vilkårene foreligger, skal yrkesskadeserstatning beregnes og utbetales enten etter lov om yrkesskadeserstatning eller hovedtariffavtalens fellesbestemmelser. En av hovedbetingelsene for at arbeidsgiver skal bli erstatningsansvarlig, er at det foreligger en årsakssammenheng mellom tjenesten og den påberopte skade/sykdom.

I dette tilfellet kan man derfor ikke legge Trygdekontorets vedtak til grunn, men må vurdere om det alminnelige kravet til årsakssammenheng foreligger.

Statens Pensjonskasse, som administrerer ordningen med yrkesskadeserstatning for ansatte i staten, har med bakgrunn i de innsendte dokumenter i saken vurdert at det ikke foreligger den nødvendige årsakssammenheng. Statens Pensjonskasse har flere ganger og senest i brev av 25.02.00 bedt Ø. S. om å få tilsendt mer informasjon som kan bidra til en ytterligere avklaring når det gjelder årsakssammenhengen.

Jeg har med dette verken forutsetninger eller mulighet til å kunne overprøve de vurderinger som her er lagt til grunn.