Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:78 (2000-2001)
Innlevert: 17.11.2000
Sendt: 20.11.2000
Besvart: 24.11.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Den maritime sektoren er eit av våre absolutt sterkaste og mest velfungerande næringsmiljø. Stortinget har seinast i samband med Forskingsmeldinga uttalt at FoU-innsatsen på dette området må aukast for å sikre Norges sterke posisjon. Frå fleire deler av miljøet blir det no påpeika at dei offentlege løyvingane er for små og strategien for uklar på dette området.
Kva mål og strategiar har statsråden når det gjeld maritim forsking?

Begrunnelse

Den maritime næringsklyngen er eit av dei sterkaste miljøa i det norske næringslivet. Det er vårt mest internasjonale miljø og det er så godt som reint kompetansebasert. Det er dette miljøet si evne til å utvikle og anvende ny kunnskap som skaper desse fortrinna. Den sterke internasjonale tilknytinga skaper store mulegheiter, men også mange utfordringar. Forsking og utvikling er, som stadig fleire område, uavhengig av landegrenser. Kompetansen og utviklingsavdelingane søkjer ofte dit miljøet og rammebetingelsane er best.
Stortinget har uttalt seg svært positivt om behovet for auka satsing på maritim forsking. I innstillinga til Forskingsmeldinga seier ein samrøystes KUF-komite: "Komiteen konstaterer at maritim sektor er en av Norges få komplette næringsklynger, og en av de næringer der Norge på flere områder har en ledende internasjonal posisjon. Øket FoU-innsats innenfor de forskjellige deler av maritim sektor er nødvendig for å sikre Norges posisjon som internasjonalt ledende sjøfartsnasjon".
Dei maritime næringane har trappa opp eigeninnsatsen, og vil halde fram med dette. Men signala frå næringane går ut på at den offentlege satsinga på ingen måte aukar i same grad, og dei oppfattar dette som eit negativt signal. Det har også kome signal om at strategien for satsinga på maritim forsking verkar uklar. Mellom anna blir programmet "Maritim" avslutta komande år og det verkar uklart kva som vil kome etter dette.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Regjeringa er svært oppteken av å oppretthalde Noreg som eit internasjonalt leiande kompetansesenter for maritim FoU, og å videreutvikle og styrke næringslivet vårt på feltet. Verksemder i maritim sektor har alltid vore ei viktig målgruppe for innsatsen i næringsretta forsking og utvikling. Regjeringa har for 2001, over budsjettet til Noregs forskingsråd, foreslått å bruke om lag 15 mill. kroner til strategisk forsking på området "ein konkurransedyktig maritim og offshorenasjon" og 46 mill. kroner på brukerstyrt forsking på same området. Nærings- og handelsdepartementet har som målsetting for dei offentlege løyvingane til næringsretta forsking at vi skal greie å auke FoU-innsatsen i næringslivet, få fleire verksemder til å ta i bruk FoU, auke samarbeidet mellom forskingsmiljøa og næringslivet og byggje langsiktig nasjonal kompetanse på område som er viktige for næringslivet, nå og i framtida.

Noregs forskingsråd er oppteken av å kunne sette saman satsingar på tvers av tradisjonelle bransjer og teknologiområde. Fokuset på dei reine bransjeprogramma blir da mindre. Den maritime sektoren er eit døme på eit område der mellom anna informasjons- og kommunikasjonsteknologi, tradisjonell maritim teknologi, materialteknologi, produksjonsteknologi, logistikk osv. er viktig. Ei særleg viktig oppgåve for bl.a. Noregs forskingsråd er å få i stand nettverk over tradisjonelle bransjeinndelingar, slik at kunnskap og teknologi kan nyttast på best mogleg måte.

Om vi neste år, saman med andre land, kan trappe ned verftsstøtta er det særleg viktig å leggje opp til ein strategi for å sikra norsk kompetanse i alle ledd. Både i SND og i Forskingsrådet er det gode ordningar som kan medverka til å utvikle evna til omstilling og nyskaping i verftsindustrien. Eg er derfor opptatt av at ein nedtrapping av verftsstøtta på same tid kan tyda ein auka innsats innanfor områda forsking og utvikling og nyskaping i sektoren. I ein omlegging av støtteordningar er det viktig å få skipsverfta til å tenkje langsiktig, slik at næringa i framtida kan stå så støtt som mogleg på eigne bein. For å få til dette er det viktig å gi Forskingsrådet og SND midlar og rom for å gjøre ein god innsats på området, og dette er noko Regjeringa vil arbeide for. Eg ser fram til eit nært samarbeid om dette viktige arbeidet.