Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:80 (2000-2001)
Innlevert: 20.11.2000
Sendt: 21.11.2000
Besvart: 28.11.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Tine og Norsk Kjøttsamvirke BA har målsettinger om å etablere seg innenfor fiskerinæringen. Planene for samvirkeselskapene er å gå inn i fiskerinæringen både som finansielle investorer og som aktive eiere i fiskeindustrien.
Ser statsråden noen betenkeligheter ved slike engasjement; vil muligheter for krysssubsidiering kunne oppstå, og vil samvirkes engasjement innenfor en subsidiefri eksportnæring kunne skade fiskerinæringens interesser i EU og WTO-sammenheng?

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Spørsmålet fra representanten Kristiansen er omfattende og kan gi rom for ulike tolkninger. En vinkling på spørsmålet kan være at de landbruksoverføringene som blir kanalisert gjennom samvirkebedriftene, kan bidra til kryssubsidiering dersom landbrukssamvirke engasjerer seg i oppdrettsnæringen. I den grad dette skjer, kan det eventuelt også framstå som at oppdrettsnæringen blir subsidiert. En annen vinkling kan være at den sterke markedsposisjonen som de aktuelle samvirkebedriftene har, kan være utgangspunkt for en mulig kryssubsidiering dersom disse går inn i andre markeder.

Jeg vil først bemerke at jeg har begrenset kjennskap til de planer m.v. som Tine og Norsk Kjøttsamvirke BA måtte ha mht. å etablere seg innenfor fiskerinæringen. Etter hva jeg har fått opplyst, er det i første omgang tale om et samarbeide med enkelte aktører i oppdrettsnæringen for å distribuere deres produkter. Hva som eventuelt vil skje videre, er vel på det nåværende tidspunkt uvisst, og det blir derfor noe spekulativt å gå langt inn i vurderinger av de spørsmål som representanten Kristiansen reiser. Jeg vil her ikke komme nærmere inn på den delen av spørsmålet som eventuelt kan knyttes til subsider m.v.

Når det gjelder de konkurransemessige spørsmål som ovennevnte problemstillinger kan tenkes å reise, viser jeg til at konkurranselovens (krrl) § 3-11 gir Konkurransetilsynet hjemmel til å gripe inn mot bedriftserverv, dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål. Vedtak om inngrep kan gå ut på å nedlegge forbud eller gi påbud, samt gi tillatelse på vilkår. Videre kan Konkurransetilsynet med hjemmel i krrl § 3-10 gripe inn mot vilkår, avtaler eller handlinger dersom tilsynet finner at disse har til formål, virkning eller er egnet til å begrense konkurransen. Slike inngrep kan også gå ut på å regulere ervervsdrivendes priser, for eksempel i forbindelse med konkurranseskadelig kryssubsidiering.

Hvor stor faren er for at konkurranseskadelig kryssubsidiering vil kunne skje, har jeg ingen formening om. Men samvirkeorganisasjonene i landbruket er jo eid av primærprodusentene og skal forutsetningsvis ivareta disses interesser. Dette kan eventuelt være et moment som reduserer faren for kryssubsidiering.