Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:82 (2000-2001)
Innlevert: 23.11.2000
Sendt: 23.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I programmet Rikets tilstand på TV2 den 22. november d.å. ble det beskrevet mulige forsøk med psykiatriske pasienter ved Gaustad sykehus på 50-tallet. Det vises til programmets innhold når det gjelder forskningens karakter.
Vil helseministeren ta initiativ til at de mulige eksperimenter som beskrives i programmet underlegges en offentlig granskning slik at realitetene i programmet kan bli kartlagt nærmere?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Det aktuelle programmet beskriver virksomheten ved EEG-laboratoriet ved Gaustad sykehus under ledelse av overlege C. W. Sem-Jacobsen.

På bakgrunn av medieoppslag nedsatte Sosial- og helsedepartementet i 1991 et utvalg for å kartlegge og vurdere bruken av lobotomi i Norge med særlig vekt på praksis ved Gaustad sykehus. Utvalgets utredning ble offentliggjort i NOU 1992:25 Utredning om lobotomi. Utredningen omfatter også virksomheten ved EEG-laboratoriet. Det vises særlig til kap. 3.3.7 og vedlegg 3 (brev fra Gaustad sykehus til Helsedirektoratet av 13. september 1991 med en vurdering av virksomheten ved EEG-laboratoriet).

Jeg kan ikke se at programmet Rikets tilstand har bragt fram nye momenter som skulle tilsi en ny offentlig granskning av virksomheten ved Gaustad sykehus i den aktuelle perioden. Videre vil jeg vise til at Stortinget i 1996 bevilget midler til en generell erstatningsordning for lobotomerte med et erstatningsbeløp på 100 000 kroner.

Fra Helsetilsynet som forvalter ordningen er det opplyst at den formen for lobotomi som ble utført ved EEG-laboratoriet på Gaustad på psykiatrisk indikasjon også er omfattet av erstatningsordningen.