Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:83 (2000-2001)
Innlevert: 23.11.2000
Sendt: 24.11.2000
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 06.12.2000 av justisminister Hanne Harlem

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I januar 2001 vil det være fire år siden Samerettsutvalgets utredning ble avgitt. Manglende avklaring om rettighetene til land og vann i Finnmark fører til bestående konfliktlinjer i befolkningen om hvem som skal besitte rettighetene, og skaper også vansker for naturbaserte næringer, fordi det vil rå usikkerhet om premissene som vil gjelde for den framtidige næringsutviklingen.
Hvor lang tid vil det ut fra statsministerens vurdering ta før saken forelegges Stortinget til endelig avgjørelse?

Begrunnelse

Uavklarte rettsforhold bidro blant annet til at samiske representanter sist uke trakk seg fra en urfolkskonferanse. Det må være lite å vinne hva angår konfliktnivået mellom samer og nordmenn på å skyve denne saken mere ut i tid, men adskillig å tape.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Representanten Ballo har stilt spørsmål til statsministeren om når regjeringens oppfølging av Samerettsutvalgets Finnmarksutredning kan forelegges Stortinget. Spørsmålet er overført til meg som ansvarlig statsråd for saken.

Spørsmålet er nærmest likelydende med spørsmålet som representanten Ballo stilte til statsministeren i spørretimen 15. november 2000, og som ble besvart av meg. Også svaret må derfor bli likelydende.

Samerettsutvalget avga sin annen delutredning til Justisdepartementet i januar 1997. NOU 1997:4 "Naturgrunnlaget for samisk kultur" gjelder rettigheter og forvaltning i Finnmark, samt vern av tradisjonelle samiske bruksområder i hele landet. Utredningen er svært omfattende og ble sendt ut på bred høring og med en utvidet høringsfrist. Den alminnelige fristen for uttalelse løp ut 1. mars 1999, mens Sametinget, Finnmark fylkesting og departementene hadde frist til 1. oktober 1999.

Høringsmaterialet er omfattende og har krevet en grundig gjennomgang som utgangspunkt for det videre arbeid med saken. Justisdepartementet arbeider med å forberede en lovproposisjon for oppfølging av Samerettsutvalgets utredning. Arbeidet involverer flere andre departementer, og det vil også være kontakt med Finnmark fylkesting og Sametinget med sikte på å gi et best mulig grunnlag for Regjeringens beslutninger i saken. Både Sametinget og Finnmark fylkesting har vært orientert uformelt om fremdriftsplanene.

Det er uten tvil ønskelig å få sluttført behandlingen av rettsforhold og forvaltning i Finnmark så raskt som det kan skje på en forsvarlig måte. Saken er omfattende og vanskelig, og nettopp fordi den er så viktig både for de samiske interessene og for hele Finnmarks befolkning må Regjeringens behandling være grundig.

Det er derfor for tidlig i dag å angi tidspunkt for når lovproposisjon om saken kan fremmes for Stortinget. Jeg kan imidlertid opplyse at gjennomgangen av høringsuttalelsene antakelig vil være klar rundt årsskiftet 2000/2001, og at Justisdepartementet deretter vil ta kontakt med Sametinget og Finnmark fylkesting om den videre fremdriften.

Jeg legger etter dette til grunn at Stortinget vil få proposisjonen til behandling i stortingsperioden 2001-2005, og har også som mål at reformen skal tre i kraft i løpet av denne stortingsperioden.