Skriftlig spørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:91 (2000-2001)
Innlevert: 27.11.2000
Sendt: 27.11.2000
Besvart: 04.12.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Degernes Torvstrøfabrikk har hatt kontroll utført av Landbrukstilsynet på sitt fabrikkanlegg den 20. oktober 2000. Som det fremgår av vedlagte brev av 21. november 2000 har eierne av denne lille bedriften opplevd kontrollen på en meget spesiell måte.
På hvilken måte skal en slik kontroll utøves på den enkelte bedrift, og har statsråden til hensikt å gå inn i denne enkeltsak for å bringe på det rene om de i brevet omtalte forhold er dekkende for hendelsesforløpet?

Vedlegg til spørsmål:

Landbruksdepartementet
v/landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen
Næringsminister Grete Knudsen
Næringskomiteen
Direktør og styre i Landbrukstilsynet

Kontroll / Politiavhør av Landbrukstilsynet.

Undertegnede, bedriftsledere, hadde den tvilsomme opplevelse å ha Landbrukstilsynet, representert ved revisor Anne Bøen, medrevisor Alf Reidar Selmer-Olsen og observatør Geir Smolan, på besøk og kontroll/"politiavhør"/bedriftsransakelse den 20. oktober d.å.
Degernes Torvstrøfabrikk er en liten bedrift i Utkant-Norge som sysselsetter 4 personer i full jobb + benytter lokale entreprenører til andre oppdrag, slik at den totale sysselsetning kommer opp mot 6 - 8 arbeidsplasser pr. år + skoleungdom i sommerhalvåret.
Vi leverer våre produkter stort sett til yrkesdyrkere over hele landet + eksporterer noe til Polen og har også eksportert torvprodukter til Japan. Vi tar ut 2 prøver av hvert produkt hver dag. Den ene prøven tar vi pH og ledetall av, mens den andre blir arkivert, for å kunne se på denne neste gang kunden bestiller, slik at kunden skal få samme type produkt fra gang til gang, det blir også skrevet inn i kundekartoteket, type torv og blandingsforhold. I tillegg, for ekstra kontroll, sender vi av og til også prøvene til Landbrukets Analysesenter, N.L.H. Ås, AnalyCen A/S, Moss, AgroLab Scandinavia A/B, Sverige og DEG -lab., Danmark.
Hvis ikke vårt kontrollapparat hadde virket, hadde ikke vi hatt de samme kundene år etter år. Våre kunder er vår beste kontrollinstans.
Vi har datomerking og nummerering av alle våre produkter, noe kun 2 fabrikker i Norge har pr. i dag.
Det er klart vi retter oss etter samfunnets lover og regler, men etter dette "politiavhøret" må man ha lov til å si ifra.
Vi betaler en kontrollavgift på kr. 1,24 pr. m3 produsert vare til Landbrukstilsynet. Vi er underlagt Gjødselvareforskriftene og forholder oss til denne.
På denne bakgrunn ønsket Landbrukstilsynet å avlegge oss et besøk, noe som for oss fortonet seg som et rent politiavhør. At offentlige midler blir brukt på en slik måte, må man reagere på, når 3 personer bruker en dag for å fortelle oss alt vi gjør feil.
Bedriftskontrollen bestod av intervju/avhør av de ansatte i enerom, 2 personer stilte spørsmål, mens den 3. satt kun og skrev og noterte det som ble sagt, og mellom intervjuene hadde "de 3 " en diskusjon seg imellom bak lukkede dører.
Skulle vi gjennomføre alle de kontroller med all den papirmøllen som Landbrukstilsynet vil, må vi ansette en person som bare skal utføre kontroller, og ikke gjøre noe produktivt, da spør vi hvem som skal betale dette, en liten bedrift har ikke økonomisk anledning til det.
Det er helt klart at en liten bedrift ikke kan gjennomføre den samme omfattende kontroll og foretak som for eksempel Norsk Hydro, Borregaard, eller Norske Skog, noe myndighetene må klare å skille på. - Dessuten ville en dårlig produksjon og kontroll få økonomiske følger for oss som er en liten "mann & kone " bedrift.
Vi får ingen fallskjerm om vi gjør en dårlig jobb. Når en ser på hvor mange oppgaver det offentlige ikke gjennomfører skikkelig, blir en frustrert over misbruken av offentlige midler.
Selv om vi bor 10 mil fra hovedstaden, så har vi både radio, TV og aviser, hvor vi følger med alt rotet som skjer i det offentlige, hvor er internkontrollen her???
Landbrukstilsynet foretar ingen kontroll av de torv- og jordproduktene som importeres til Norge i dag og vi stiller oss også meget tvilende til om det betales kontrollavgift av alt som importeres. I tillegg ryktes det i markedet i dag og ble bekreftet av seksjonssjef Geir Smolan at det kunne forekomme innehold av udefinerte stoffer i enkelte importprodukter. (Kloakkslam?) Her burde Landbrukstilsynet virkelig legge ned mye arbeid, i sted for å prøve å ta livet av Norsk Næringsvirksomhet. Her ble det argumentert med at det var begrensede resurser til å gjennomføre slike kontroller. - Kan vi svare myndighetene det samme når vi får krav? men det er klart enklere å overkjøre små bedrifter.
Vi har også ved flere anledninger spurt Landbrukstilsynet om en oversikt over omsetning både på import og av våre produkter på det norske markedet, men har fått til svar at de for tiden ikke har et system som fungerer, slik at det i dag ikke foreligger offentlige tall for omsetning av jord og torvprodukter verken import eller fra norske produsenter for årene 1994 - 1998, dette er meget beklagelig og er absolutt Landbrukstilsynets ansvar. I tidsrommet fram til 1994 ble opplysningen foretatt av Jordforsk / Jord & Myrselskapet og ble distribuert ut til alle som rapporterte inn sine tall.
Den 7/11 1997 hadde vi også besøk og kontroll fra Landbrukstilsynet ved Geir Smolan og Kari Bjørnøy, dette besøket har ennå ikke Landbrukstilsynet skrevet rapport fra og hva var i så fall hensikten med bruk av offentlige midler til dette besøket?
Når vi i forkant av besøket 20. oktober i år, tok kontakt med Landbrukstilsynet pr. telefon og fikk til svar at personen ikke var å treffe p.g.a. at Landbrukstilsynet hadde sportsdag, ja, da mister en fullstendig respekten for bruk av offentlige midler og offentlige tilsynsinstitusjoner, dette i tillegg til andre medieoppslag om Kvalitetssikring i det offentlige.
Vi håper dette brevet vil være et bidrag til å stille en del spørsmål om bruk av offentlige midler og statens vilje til å hjelpe , - og ikke drepe norsk næringsliv.
Er noe uklart, svarer vi gjerne på ytterlige spørsmål.
Ifølge seksjonssjef Geir Smoland, Landbrukstilsynet, Ås, er retningslinjene gitt av Landbruksdepartementet, v/Landbruksminister Bjarne Håkon Hansen.
Vi imøteser svar på vår beretning vedr. vårt ublide møte med Landbrukstilsynet, - svar på alle ovenstående spørsmål, - og det, før nye krav blir tilsendt oss, er det slik det skal foregå i framtiden, at Landbrukstilsynet skal drepe norsk næringsvirksomhet, ikke stimulere til ytterlige næringsutvikling i utkant-Norge.

Degernes 21. november 2000

Med vennlig hilsen
Degernes Torvstrøfabrikk

Ragnar R. Halvorsen og Brit Nesting Halvorsen

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg viser til spørsmål datert 25.11.00 fra stortingsrepresentant Ansgar Gabrielsen. Spørsmålet knytter seg til en henvendelse fra Degernes Torvstrøfabrikk etter at de 20.10.00 hadde revisjonsbesøk fra Statens landbrukstilsyn.

Produksjon av torv er underlagt Forskrift om handel med gjødselvarer og jordforbedringsmidler mv. I 1998 ble det innført krav om internkontroll for en rekke innsatsvarer, herunder gjødselvarer. Bestemmelsene ble for torvbransjen gjort gjeldende fra 1.12.1998, med ett års overgangstid for å få et fungerende internkontrollsystem på plass. Forskriften gir bestemmelser både om hva systemet skal inneholde og hva som skal dokumenteres skriftlig.

Moderne regelverksutvikling baserer seg i stadig større grad på at den reglene retter seg mot, har et dokumentasjons- eller kvalitetssystem og at tilsynet dermed kan legges opp etter internkontrollprinsippet. På denne måten konsentreres oppmerksomheten mot virksomhetens egne systemer, rutiner og ansvar for å følge opp myndighetenes krav, i dette tilfellet at produktene tilfredsstiller forskriftens kvalitetskrav og derved sikrer at kjøperne får forventet kvalitet. Dette skal også redusere behovet for og effektivisere det offentlige tilsynet og samtidig sette fokus i bedriften på forbedringer. Tilsynet skjer i hovedsak gjennom såkalte revisjoner.

Revisjoner skal gjennomføres etter bestemte prosedyrer. Prosedyrene omfatter alt fra krav til varsling på forhånd, formkrav under selve revisjonen, til oppfølging etter revisjonen. Landbrukstilsynet har inntatt slike prosedyrer i sin kvalitetshåndbok. Denne prosedyren er lagt ved til orientering.

På bakgrunn av innholdet i brevet fra Degernes Torvstrøfabrikk har jeg innhentet skriftlig redegjørelse fra Statens landbrukstilsyn.

Hovedkonklusjonen i denne er at revisjonen er gjennomført i henhold til de vedtatte prosedyrer. Revisjonen ble gjennomført som en del av et kurs i systemrevisjon og det fulgte derfor med en nøytral "observatør". Bedriften var informert om dette på forhånd. Jeg legger vekt på at også denne observatøren mener revisorene gjorde en faglig sett god jobb og ellers oppførte seg korrekt på alle måter.

Revisjonen avdekket at Degernes Torvstrøfabrikk ikke har noe fungerende kvalitetssystem/internkontroll og det ble også avdekket avvik som øker risikoen for kvalitetsfeil.

På dette grunnlag er det utstedt pålegg om forbedringer. Disse er påklaget av torvstrøfabrikken. I forbindelse med klagebehandlingen oppdaget Landbrukstilsynet at man hadde gjort en formell feil ved utstedelsen av selve pålegget. Dette er derfor trukket tilbake og det vil bli utstedt et nytt pålegg på formelt riktig måte.

Revisjon skal i utgangspunktet være noe positivt som skal bidra til kvalitetsforbedringer i bedriften. Dette skal i neste omgang gi fortrinn for bedriften. Landbrukstilsynet har også i sin redegjørelse lagt vekt på at krav til system må tilpasses bedriftens størrelse, det vil si at små bedrifter tillates et mindre omfattende system enn større.

Jeg synes det er beklagelig at denne situasjonen har oppstått. Jeg har imidlertid merket meg at Statens landbrukstilsyn nå har tilbudt Degernes Torvstrøfabrikk et møte der man kan ta opp uklarheter rundt revisjonen.

Ut fra redegjørelsen til Statens landbrukstilsyn og at bedriften er tilbudt et møte, finner jeg på nåværende stadium ikke grunnlag for å gå dypere inn i denne saken.Vedlegg til svar:

Kvalitetshåndbok for Landbrukstilsynet

ID- nummer

SLT.P.1 Utgave

1

PROSEDYRE

Systemrevisjon Side 1 av 1

Utarbeidet

TS/LSG/NSM/

GSM/JM

08.09.00 Revidert

Godkjent

Gyldig fraFormål: Undersøke om den reviderte bedriften har et tilfredsstillende og fungerende internkontrollsystem og at dokumentasjonen oppfyller kravene i gjeldende forskrift.Ansvarlig Trinn Aktivitet

Leder for enhet 1 Utpeker revisjonsleder og revisor(er) i henhold til årlig revisjonsplan.

SLT.P.2 Utvelgelse av bedrifter for systemrevisjon.doc

Revisjonsleder 2 Avtaler muntlig med bedriften som skal revideres tid og sted for revisjon og oversendelse av dokumentasjon.

SLT.A.1 Avtale om systemrevisjon.doc

SLT.S.1 Sjekkliste avtale om systemrevisjon.doc

Revisjonsleder 3 Bekrefter revisjonen skriftlig med revisjonsvarsel senest 2 uker før revisjonen.

Brevmal Melding om revisjon.doc

Revisjonsleder 4 Innhenter og gjennomgår dokumentasjon.

Planlegger revisjonen.

SLT.A.2 Forberedelse til systemrevisjon.doc

SLT.S.2 Sjekkliste forberedelse til systemrevisjon.doc

(Seksjonsvise sjekklister for kontroll/stikkprøver)

Revisjonsteam 5 Gjennomfører revisjonen med intervjuer og stikkprøver. Oppsummerer de funn som er gjort og presenterer disse for bedriften i sluttmøtet.

SLT.A.3 Gjennomføring av åpningsmøte.doc

SLT.A.4 Intervjuer, befaring, stikkprøver.doc

SLT.A.5 Gjennomføring av oppsummering og sluttmøte.doc

(Seksjonsvise sjekklister for intervju/kontroll/stikkprøver)

Revisjonsleder 6 Lager revisjonsrapport og oversendelsesbrev med eventuelle pålegg og sender denne til bedriften innen 3 uker etter revisjonen.

Mal for revisjonsrapport.doc

Brevmal Oversendelse av endelig rapport og pålegg.doc

(Mal for pålegg for brudd på "IK-paragrafene")

(Seksjonsvise maler for brudd på fagregelverk)

Revisjonsleder 7 Registrerer pålegg og data om revisjonen i EDB-systemet. (Manual for fagsystem)

Revisjonsleder 8 Følger opp eventuelle pålegg gitt under revisjon.

(Seksjonsvise retningslinjer/maler for pålegg om korrigering av brudd på forskriftene)

Revisjonsleder 9 Registrerer i EDB-systemet at pålegg er endelig oppfylt.

(Manual for fagsystem)

Revisjonsleder 10 Leverer saken til arkivering