Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:97 (2000-2001)
Innlevert: 28.11.2000
Sendt: 29.11.2000
Besvart: 07.12.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Er det luftfartsdirektørens fremstilling i Dagsrevyen, eller Regjeringens fremstilling i statsbudsjettet for 2001 og Nasjonal transportplan som gir den riktige beskrivelsen av den økonomiske situasjonen i Luftfartsverket, og hvis det er Fleslands fremstilling som den mest dekkende, hvorfor har ikke Stortinget fått denne informasjonen og hva vil statsråden da gjøre for bedre Luftfartsverkets økonomiske situasjon?

Begrunnelse

I Dagsrevyen den 27. november uttaler Luftfartsdirektør Randi Flesland at den økonomiske situasjonen i Luftfartsverket er meget alvorlig. Nødvendig oppgradering og utbygging av de 45 flyplassene Luftfartsverket eier og drifter må legges på is eller skyves ut i tid. Flesland antyder også at 5-10 flyplasser kan bli lagt ned som følge av Luftfartsverkets økonomiske situasjon.
Er dette et riktig bilde av den økonomiske situasjonen i Luftfartsverket, avviker den sterkt fra den fremstilling som blir gjort av Luftfartsverkets økonomiske situasjon i statsbudsjettet for 2001 og i Nasjonal transportplan.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Luftfartsverket har 27.11.00 lagt frem sin infrastrukturplan (ISP). Denne er basert på en økonomianalyse som bygger på noe avvikende forutsetninger mht. beregning av Luftfartsverkets inntekter og driftskostnader enn de beregninger som ligger til grunn for statsbudsjettet for 2001 og Nasjonal transportplan 2002-2011 (NTP). Disse endrede forutsetninger vil eventuelt medføre noe redusert ramme til investeringer.

Når det gjelder statsbudsjettet for 2001, er det i Samferdselsdepartementets proposisjon s. 47 understreket at det er stor usikkerhet knyttet til volumutviklingen i luftfarten i 2001 og at Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en budsjettrevisjon hvis utviklingen skulle bli vesentlig annerledes enn forutsatt i St.prp. nr. 1 (2000-2001). Jeg følger utviklingen fortløpende og vil blant annet på grunnlag av oppdaterte beregninger som Luftfartsverket skal gjøre etter årsskiftet, vurdere et eventuelt revidert budsjettfremlegg for Luftfartsverket.

Mht. arbeidet med NTP ble departementets grunnlagsmateriale forelagt etatene 12.07.00 med særlig henblikk på kvalitetssikring og oppdatering, kontroll av økonomiske tallstørrelser med mer. Departementets siste oppdateringer før NTP ble fremlagt bygger på de opplysninger etatene ga i denne forbindelse ved svarfristens utløp 11.08.00. Departementet ble i etatsmøte 07.11.00 orientert om at Luftfartsverket i nær fremtid ville legge frem sin infrastrukturplan, og mottok denne samme dag som planen ble gjort offentlig kjent.

I NTP er rammen til investeringer 2002-2005 anslått til 2 925 mill. kroner, mens beløpet i ISP er anslått til 2 545 mill. kroner, dvs. en differanse på 380 mill. kroner. Korrigeres for høyere avkastningskrav til staten i ISP (134 mill. kroner) enn i NTP (104 mill. kroner) på 30 mill. kroner per år, reduseres differansen til 260 mill. kroner de 4 første år av planperioden.

For å komme opp på det investeringsnivå som er foreslått i NTP, foreslår Luftfartsverket blant annet tiltak for å redusere driftskostnadene. Jeg vil her bemerke at dette skjer samtidig som Luftfartsverket i økonomianalysen som ligger til grunn for ISP har forutsatt at driftskostnadene økes med 4 pst. årlig, mot tidligere i NTP 3 pst. Luftfartsverket foreslår videre at avkastningskravet til staten reduseres, og at statens kjøp av lufthavntjenester i perioden 2002-2005 økes med 360 mill. kroner. ISP er fra Luftfartsverkets side også ment å danne et grunnlagsmateriale for videre behandling med fylkeskommunal høring og handlingsprogram i oppfølgingen av Stortingets behandling av NTP.

Jeg vil vise til St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan s. 189 hvor det fremgår at Luftfartsverkets tiltak fortløpende må vurderes med hensyn til tidspunkt for iverksettelse og andre forhold etter hvert som eventuelle avvik fra gitte forutsetninger og nivå i planrammen oppstår. Spesielt nevnes at utviklingen i trafikken vil ha stor betydning for investeringsrammen.

Jeg vil på bakgrunn av ISP gjennomgå forutsetningene for Luftfartsverkets økonomiske utvikling samt drift og investeringer nærmere i forhold til NTP. Jeg vil spesielt følge utviklingen i flytrafikken og Luftfartsverkets driftskostnader nøye. I motsetning til andre transportetater er det forutsatt at Luftfartsverket skal fullfinansieres gjennom luftfartsavgiftene og det vil derfor kunne være mindre stabilitet i de økonomiske forutsetningene for driften av denne etaten enn de andre. Jeg finner imidlertid ikke at den langsiktige økonomiske situasjon for Luftfartsverket er vesentlig endret i forhold til de redegjørelser og opplysninger som er gitt i NTP, at det nå tilsier en revisjon av NTP. Behovet for revisjon av budsjettet for 2001 vil jeg som nevnt eventuelt komme tilbake til.