Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:100 (2000-2001)
Innlevert: 30.11.2000
Sendt: 01.12.2000
Besvart: 11.12.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Lødingen kommune har de siste år gjennomlevd en betydelig negativ utvikling, som følge av nedbygging av i hovedsak offentlige arbeidsplasser. Dette gjelder bl.a. nedlegging av Hålogaland sjøforsvarsdistrikt og Nes Fort. De lokale virkninger for Lødingen er av Stortinget tidligere vurdert som så alvorlige at det ble lagt opp til spesielle oppfølgingsprogrammer over flere år, med økonomisk støtte.
Hvordan planlegges dette oppfulgt fra Regjeringens side?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen vil sørge for at de kommuner/regioner som blir hardest rammet av omstillingsprosessene i Forsvaret får tilført ekstra ressurser slik at omstillingen kan gjøres på en mest mulig smidig og god måte. Når det gjelder en slik omstillingsbistand er det naturlig å differensiere mellom kommuner/regioner som blir vesentlig berørt og kommuner/regioner som bare i begrenset grad blir berørt.

Med bakgrunn i en vurdering av de distriktspolitiske konsekvenser som følger av forslagene i Forsvarsdepartementets (FD) proposisjon som legges fram i februar 2001, vil FD i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) utarbeide et opplegg for å håndtere de utfordringer som omleggingen vil medføre for de kommuner og regioner som blir berørt. Regjeringen vil følge opp Lødingen kommune i henhold til dette. Jeg har også merket meg merknaden i innstillingen til kommunalkomiteen i forbindelse med budsjettet for neste år.

KRD og FD ga i mars 2000 tilsagn på 0,5 mill. kr. til utarbeiding av ekstraordinær tiltaksplan for næringsutvikling for Lødingen kommune. Arbeidet med planen er igangsatt og vil foreligge medio januar 2001. Tiltaksplanen vil kunne gi KRD supplerende informasjon om situasjonen i kommunen. FDs proposisjon vil ligge til grunn for Regjeringens videre engasjement i Lødingen.

For øvrig kan jeg opplyse at Lødingen kommune er én av åtte kommuner som er med i omstillingsprogrammet for verkstedindustrien i Sør-Troms og Nordre Nordland (OMPROV). Den økonomiske rammen for OMPROV er 8-12 mill. kr. årlig, hvorav KRD finansierer 50% av dette beløpet. KRD følger opp dette arbeidet i samarbeid med SND.