Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:102 (2000-2001)
Innlevert: 01.12.2000
Sendt: 04.12.2000
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 11.12.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): For 2001 er skjønnsmidlene til kommuner med svært omsorgstrengende brukere økt. I tillegg har Stortinget bedt Regjeringen komme tilbake til dette i kommuneøkonomiproposisjonen til våren.
Hvordan skal kommunen forholde seg til skjønnsvurderingen når fylkesmannen stiller spørsmål til grunnlaget for prisfastsettelsen kommunen må betale?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har fått oversendt spørsmålet fra sosialministeren for besvarelse som ansvarlig statsråd for skjønnstilskuddet til kommunene over kap. 571 post 64.

Kompensasjonsordningen for særlig ressurskrevende brukere i kommunene inngår i det ordinære skjønnstilskuddet til kommunene, men synliggjøres med beløp pr. kommune i vedlegg til KRDs budsjettproposisjon (Grønt hefte). Av samlet skjønnstilskudd på vel 1,7 mrd. kr. i 2001, utgjør hensynet til særlig ressurskrevende brukere 413 mill. kr. eller 24 pst. av bevilgningen. Det er 90 mill. kr. mer enn i inneværende år.

Fylkesmennene foretar hvert år en særskilt kartlegging av antall særlig ressurskrevende brukere og hva disse anslås å koste kommunene det påfølgende år. Den kommunevise fordelingen av skjønnsmidler knyttet til særlig ressurskrevende brukere skjer i samarbeid med fylkeslegene i henhold til prinsippene for utmåling og tildeling av tilskudd i kap. 14 i kommuneøkonomiproposisjonen for 2001. Jeg er kjent med at fylkesmannen/fylkeslegen i enkelte tilfeller har tatt kontakt med kommuner for å undersøke nærmere årsakene til et angitt høyt utgiftsnivå. Det vanlige er imidlertid at fylkesmennene ikke finner grunn til å stille spørsmålstegn ved kommunenes opplysninger. Fylkesmennene i samarbeid med fylkeslegene tar så utgangspunkt i de innsendte data, og foretar et faglig skjønn knyttet til forhold som kommunestørrelse og kommuneøkonomi.

I tillegg til opplysninger om kostnadene forbundet med ressurskrevende brukere som utløser kostnader på mer enn 600 000 kr. årlig, er kommunene i år også blitt bedt om å oppgi de samlede utgiftene til pleie og omsorg samt samlet antall brukere av slike tjenester. Det gjør at kommuner med mange men hver for seg ikke fullt så kostnadskrevende brukere, også skal kunne fanges opp av fylkesmannens skjønnsvurdering.

Som et ledd i regjeringens tilbakemelding til Stortinget i forbindelse med kommuneproposisjonen til våren om denne kompensasjonsordningen, blir det bl.a. tatt nærmere kontakt med fylkesmennene om hvordan skjønnsutøvelsen faktisk er blitt utøvd og hvordan dette har fungert i praksis. Denne tilbakemeldingen vil være med å danne grunnlaget for det videre arbeidet med å forbedre dagens kompensasjonsordning for de ressurskrevende brukerne.